За Бабинден в Балчик се роди женско чедо

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

P2640867

То­ч­но за най-та­че­ния жен­с­ки пра­з­ник – Ба­бин­ден, в Бал­чи­ш­ка­та бол­ни­ца чрез се­к­цио се ро­ди жен­с­ко от­ро­че.  Д-р Ра­ди­лов и аку­шер­ка­та Юлия Ива­но­ва из­ро­ди­ха мо­ми­чен­це с те­г­ло 3 кг.860 гр. и с дъл­жи­на 51 см .Ща­с­т­ли­ва­та май­ка е Ире­на Ге­ор­ги­е­ва Па­на­йо­то­ва от с.Гур­ко­во.

От на­ча­ло­то на го­ди­на­та има ро­де­ни две бе­бе­та. Те пък то­ч­но за Йор­да­но­в­ден – ко­мен­ти­ра най-мла­да­та аку­шер­ка Гьо­нюл Мюр­сел. Тя ли­ч­но е уча­с­т­ва­ла с д-р Ра­ди­лов и д-р Ди­мо­ва при из­ра­ж­да­не­то пър­во на Бо­же­на  /3070 гр, 48 см./вто­ро де­те на Жа­на Ла­с­ко­ва Ко­ле­ва от До­б­рич, а ня­кол­ко ча­са по-къ­с­но и на Бо­жи­да­ра с май­ка Ма­рия Ни­ко­ла­е­ва Ко­ле­ва от До­б­рич .

В Ро­дил­но­то от­де­ле­ние ра­бо­тят, ос­вен по­со­че­ни­те по-го­ре, още д-р Илия Ива­нов, аку­шер­ки­те Йо­в­ка Ка­на­в­ро­ва /стар­ша/, Пен­ка Хин­ко­ва, Иве­та Ча­мур­лий­с­ка, Им­ран Да­до­ва, Ан­на Въ­ле­ва и Ма­рия Па­на­йо­то­ва; са­ни­тар­ки­те Ви­к­то­рия, Ма­ри­я­на, Ми­ла­ди­на, Йор­дан­ка и Ан­то­а­не­та.

Вся­ко де­те е по­вод за ра­дост и гор­дост на бол­ни­ца­та, гра­да и дър­жа­ва­та. За­то­ва Гьо­нюл Мюр­сел до­вол­но от­чи­та по­ло­жи­тел­на­та тен­ден­ция за ръст на ра­ж­да­ни­я­та през из­ми­на­ла­та 2014 г. – ро­де­ни са 121 бе­бе­та. В на­ча­ло­то и в края на го­ди­на­та се ра­ж­дат са­мо мом­че­та, но об­що взе­то го­ди­на­та е жен­с­ка – ра­ж­дат се 62 мо­ми­че­та, с три по­ве­че от мом­че­та­та. Кре­х­ко жен­с­ко пре­въз­хо­д­с­т­во!

По слу­чай тър­же­с­т­ве­но­то от­бе­ля­з­ва­не на Де­ня на ро­дил­на­та по­мощ и на­ро­д­ния пра­з­ник Ба­бин­ден по­з­д­ра­вя­ва­ме вси­ч­ки про­фе­си­о­на­ли­с­ти – ле­ка­ри, аку­шер­ки, мед.се­с­т­ри и са­ни­тар­ки от Бал­чик и вси­ч­ки ба­би от ця­ла­та Об­щи­на – да са жи­ви и здра­ви!

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.