Протокол № 47 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 27 декември 2014 г.

Feb 1st, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 735: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик утвърждава средства за работно облекло за календарната /бюджетна/ 2015 г., изплащани като парични възнаграждения /без персонала на държавна издръжка зает в сферата на образованието, вкл. и тия на делегиран бюджет/, както следва:

а/ съгласно чл. 40 от Закона за държавния служител и чл.28 ,ал.1 от Наредбата за служебното положение  на държавните служители

– за ръководни длъжности  /до 300 лв./;

– за експертни длъжности /до 300 лв./

б/ на  персонала зает по трудово правоотношение /до 300 лв./

2. Одобрява на основание ПМС № 3 / 15.01.2014 г, през 2015 г. за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в Дирекция “Социално подпомагане” или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановяват до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

3. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка “Орехите” за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалидите с трайна нетрудоспособност, с постоянен адрес на територията на община Балчик, до 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената.

Определя следния ред за ползване на предоставените права:

– желаещите подават молба до Кмета на общината

– Кмета на общината със своя заповед назначава комисия за разглеждане на постъпилите молби и определя задълженията на нейните членове по осъществяване на целия процес за реализацията на услугата.

4. Утвърждава закупуването на карти през 2015 година за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр. Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители, както следва: за кметство Оброчище – 3 броя карти, за всички останали кметства и кметски наместничества по 1 карта.

5. Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на решението на ОбС.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик” финансово подкрепен от ОП “Административен капацитет” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-59/16.12.2013г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите.                      Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 736: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект  Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ А13-22-59/16.12.2013г., със средства на общинския бюджет в размер на 2 953,82 лева (две хиляди деветстотин петдесет и три лева и 82 ст.), представляващи неодобрените разходи както следва :

– По бюджетно перо от група А – допустими разходи по правилата на ЕСФ, точка 5.2,. „Разходи за обучения/семинари”    2 950,00 лева.

– По т.3.1.”Разходи  за командировки в страната ” –  3,82 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Разпределение на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2014 г.                                               Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 737: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик одобрява част от гласувания резерв в местни дейности в размер на 3 480 лева да бъде предоставен под формата на капиталов трансфер на НЧ”Свобода-1897” с.Гурково.

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Пламен Рачев Рачев.                                                                   Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 738: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94П-547-1/14.10.2013 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ЕТ “Пламен Рачев Рачев” с ЕИК 124060494, гр. Балчик, ул. “Средна гора” №55а, по отношение на ПИ № 02508.76.44 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ VІ, кв.123 по ПУП на гр. Балчик, жк “Балик”, целия с площ от 6107 м2, като ЕТ “Пламен Рачев Рачев” изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 107 м2 /сто и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4358/05.03.2014 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4601.00 лв. /четири хиляди шестстотин и един лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 19 общински съветници: 12  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По пета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на СОУ „Христо Ботев” за 2014 година  дофинансиране.                                                                           Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 739: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на СОУ „Христо Ботев” град Балчик в дофинансиране да бъде завишен с 9 000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2014 година.

3. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Отпускане на временен безлихвен заем на НЧ”Свобода-1897” с. Гурково за проект ”Съхраняване и опазване на природата в рибарската област”, и НЧ ”Васил Левски” Балчик за проект” Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на Община Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 740: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.142,ал.5,/4/ от ЗПФ и чл.28 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпусне временен безлихвен заем на НЧ ”Свобода-1897” с. Гурково до размера на БФП, а именно 58 574,99лв., за разплащания по проект ”Съхраняване и опазване на природата в рибарската област”.

2. Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпусне временен безлихвен заем на НЧ ”Васил Левски” Балчик до размера на БФП, а именно 41 679,52 лв., за разплащане по проект ”Опазване, съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на Община Балчик”.

3. Общински съвет Балчик дава съгласие да се финансира разхода за ДДС по т.1 и т.2, чрез трансфер от бюджета на Община Балчик, съгласно Наредба №15/21.05.2012г., разхода за ДДС е недопустим.

4. Срок за възстановяване на временните безлихвени заеми, до получаването на окончателно плащане от ДФ ”Земеделие”  Разплащателна агенция.

5. Временните безлихвени заеми и трансферът да бъдат отпуснати за сметка собствените приходи на Община Балчик през 2015г.

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за избиране на Дружество за приключване на счетоводната година на „Търговски център  Кранево” ЕАД.                                      Вносител: Росица Пенева  председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 741: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, във връзка с докладна записка вх. № 536/09.12.2014 година на изпълнителния директор на ЕАД „ Търговски център -Кранево”, чл. 12, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството, общински съвет  Балчик избира „Дружеството за одит и консултации” ООД за приключване на счетоводната година на „Търговски център  Кранево” ЕАД.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 742: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Недю Йорданов Василев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Петър Стефанов Петров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

3. Албена Стефанова Димитрова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Марин Симеонов Иванов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

5. Назмие Табиева Али от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Галина Живкова Иванова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Петя Атанасова Николова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

8. Садие Тахир Асан от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

9. Петър Йорданов Димитров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

10. Катя Славова Михайлова от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 150.00 лв.

11. Бурханедин Юсни Хасанов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

12. Тодорка Иванова Попова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

13. Росица Витанова Янева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

14. Тодорка Добрева Христова от гл. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.769 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 743: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.769 с цел отреждане и застрояване за “Ов” – /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на Община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По десета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.770 по кадастралната карта на град Балчик.        Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 744: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.770 с цел отреждане и застрояване за “Ов” – /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на Община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.771 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 745: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.771 с цел отреждане и застрояване за “Ов” – /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.772 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 746: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.772 с цел отреждане и застрояване за “Ов” – /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.773 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 747: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.773 с цел отреждане и застрояване за “Ов” – /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 18  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.774 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 748: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.774 с цел отреждане и застрояване за “Ов” – /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване разходите за 2015 г. за дейностите „Чистота”, съгласно приложена План-сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 749: На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет – Балчик РЕШИ:

1. Одобрява разходите за 2015 г. за всяка от дейностите “Чистота”, съгласно приложена План – сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ в размер на 4976967,00 лв. на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2014 г. в размер на -347933,00лв., и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2016 г. в размер на -2291785,00 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 15 общински съветници: 15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ

По шестнадесета точка от дневния ред: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Компонент 2 „Мерки за енергийна ефективност” на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 750: Общински съвет община Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 и чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за подготовка и депозиране на проектно предложение по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Компонент 2 „Внедряване на мерки по енергийна ефективност и възобновяема енергия в сгради – ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий ”, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий ”  стара сграда и СОУ „Хр.Ботев“;

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ И ОДОБРЯВА Кметът на Община Балчик да води преговори и да подпише споразумение за партньорство по проекта с допустими партньори в съответствие с приложените документи и изисквания на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”;

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ Кметът на Община Балчик да подпише Договор за изпълнение на проекта   Споразумение между Програмния оператор и Община Балчик.

4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Балчик последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници: 17  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ

По седемнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по проект “Красива България”, мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура” с обект ЦДГ “Първи юни”, с Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 751: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект “Красива България”, мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура” с обект ЦДГ “Първи юни”, с Оброчище, Общинският съвет Балчик РЕШИ:

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по проект “Красива България” и да реализира обект “ЦДГ “Първи юни”, с. Оброчище на стойност с ДДС 295 465,00 лв. (двеста деветдесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и пет лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 195 479,64 лв. (сто деветдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и шестдесет и четири ст.)  с ДДС или 66,16 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ

По осемнадесета точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от община  Балчик в полза на ДФ „Земеделие”   Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на авансово плащане на ДДС по договор № 201 от 03.07.2013 г. и Анекс № 1 от 15.12.2014 г. по мярка 4.1. ”Развитие на рибарските области” за Проект “РибАрт фест Балчик” № SH-K-B/2-2.2-008 сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Шабла-Каварна-Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 752: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и договор за отпускане на финансова помощ № 201 от 03.07.2013 г. и Анекс № 1 от 15.12.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект “РибАрт фест Балчик” сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”, по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013), Общинският съвет Балчик РЕШИ:

1. Упълномощава  Кмета  на  общината Николай Добрев Ангелов да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие”  Разплащателна агенция в размер на 114 151,57 лева, (сто и четиринадесет хиляди сто петдесет и един лева и петдесет и седем ст.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 201 от 03.07.2013 г. и Анекс № 1 от 15.12.2014 г.  по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект “РибАрт фест Балчик” № SH-K-B/2-2.2-008 сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”.

2. Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по договор  № 201 от 03.07.2013 г. и Анекс № 1 от 15.12.2014 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”  Разплащателна агенция.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ

По деветнадесета точка от дневния ред: Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на ДФ „Земеделие”  Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по договор № 201 от 03.07.2013 г. и Анекс № 1 от 15.12.2014 г.  по мярка 4.1. ”Развитие на рибарските области” за Проект “РибАрт фест Балчик” № SH-K-B/2-2.2-008 сключен между Община Балчик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Местна инициативна рибарска група (МИРГ) “Шабла-Каварна-Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 753: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и договор за отпускане на финансова помощ № 201 от 03.07.2013 г. и Анекс № 1 от 15.12.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект “РибАрт фест Балчик” сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”, по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013), Общинският съвет Балчик РЕШИ:

1. Упълномощава  Кмета  на  общината Николай Добрев Ангелов да  подпише  Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие”  Разплащателна агенция в размер на 22 751,30 лева, (двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и един лев и тридесет ст.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по договор за отпускане на финансова помощ № 201 от 03.07.2013 г. и Анекс № 1 от 15.12.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области” за Проект “РибАрт фест Балчик” № SH-K-B/2-2.2-008 сключен между Община Балчик, ИАРА, МИРГ “Шабла-Каварна-Балчик”.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане на ДДС по договор  № 201 от 03.07.2013 г. и Анекс № 1 от 15.12.2014 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”  Разплащателна агенция.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ

По двадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по проект “Красива България”, мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура” с обект  МБАЛ – Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 754: На основание чл. 1, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект “Красива България”, мярка М02 “Подобряване на социалната инфраструктура” с обект МБАЛ – Балчик, Общинският съвет Балчик РЕШИ:

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по проект “Красива България” и да реализира обект МБАЛ  Балчик  на стойност  е  299 521,00 (двеста деветдесет и девет хиляди петстотин двадесет и един) лева

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер 199 600,79  (сто деветдесет и девет хиляди и шестстотин лв. и 79 ст.) лева или  66,64% от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19  „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

 

 

 

Коментарите са затворени.