Коледен концерт в с. Гурково

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

2kol

Ви­на­ги съм смя­та­ла, че ду­хът на Ко­ле­да се усе­ща най-до­б­ре на се­ло. Пи­там се къ­де се крие ма­ги­я­та на те­зи Ко­ле­д­ни из­жи­вя­ва­ния. Мо­же би тя е в бо­га­та­та бъл­гар­с­ка ду­ше­в­ност, съ­б­ра­на в на­ро­д­ни­те ху­до­же­с­т­ве­ни про­из­ве­де­ния, до­с­ти­г­на­ли до днес в бъл­гар­с­ки­те ле­ген­ди, ше­ви­ци, на­ро­д­ни пе­с­ни и но­сии, в оби­ча­и­те, ко­и­то за­е­мат осо­бе­но мя­с­то в на­ро­д­ния ка­лен­дар. Те съ­би­рат край ба­щи­но­то ог­ни­ще и бо­га­та­та тра­пе­за се­мей­с­т­во­то, ра­д­ват де­ца­та, а ко­га­то до­й­дат ко­ле­да­ри и сур­ва­ка­ри с те­х­ни­те на­ри­ча­ния бла­го­с­ла­вят ще­д­ро­ст­та на бъл­гар­с­ка­та зе­мя – да има здра­ве и бе­ре­кет във вся­ка къ­ща.

За да при­да­дат сим­во­ли­ка­та на на­ро­д­но­то из­ку­с­т­во и да се усе­ти кол­ко сил­на е лю­бо­в­та към ро­д­ния край и бъл­гар­с­кия фол­к­лор и та­зи го­ди­на на 21 де­кем­в­ри на сце­на­та на чи­та­ли­ще „Сво­бо­да” с.Гур­ко­во са­мо­дей­ци­те пя­ха, иг­ра­ха и се ве­се­ли­ха. Та­зи еу­фо­рия от ба­г­ри, зву­ци и на­с­т­ро­е­ние се пре­да­де и на пу­б­ли­ка­та, ко­я­то скан­ди­ра­ше въ­о­ду­ше­ве­на от та­лан­та на го­с­ту­ва­щия ан­сам­бъл „До­б­ро­ти­ца” от До­б­рич, с ръ­ко­во­ди­тел Але­к­сан­дър Але­к­сан­д­ров,  кой­то ръ­ко­во­ди от­с­ко­ро и жен­с­ка­та тан­цо­ва фор­ма­ция „Фол­к­лор­на ма­гия”, към чи­та­ли­ще­то.

За вто­ра го­ди­на ус­пе­ш­но се пре­д­с­та­вя би­то­ви­ят хор „Ав­ли­ги” с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва.

По тра­ди­ция тър­же­с­т­во­то за­по­ч­на с въз­про­из­ве­ж­да­не на на­ро­ден оби­чай – „Бе­лян­ка”, по вре­ме на кой­то чу­х­ме най-въз­ра­с­т­на­та на­ро­д­на пе­ви­ца ле­ля Ма­рий­ка Ге­ор­ги­е­ва и „Гур­ко­в­с­ки­те гла­с­че­та” – де­т­с­ка­та во­кал­на гру­па на чи­та­ли­ще­то.

Кол­ко­то и на чо­век да му е зле, не мо­же­ше да не се за­ре­ди от май­с­тор­с­ко­то из­пъл­не­ние на ко­ле­да­ри и сур­ва­ка­ри, пе­ли, иг­ра­ли и на­ри­ча­ли ка­то на­ро­да ни в най-ста­ри вре­ме­на.

Вре­ме­то сле­д­ва не­у­мор­но своя ход. Въ­п­ре­ки, че с още ед­на го­ди­на се съ­к­ра­ща­ва чо­ве­ш­ки­ят жи­вот, в то­зи пра­з­ни­чен ден во­кал­на­та фор­ма­ция ТМТМ /Та­ня То­до­ро­ва, Ми­ха­ил Ду­ш­ков, То­дор Ге­ор­ги­ев, Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва/ на с.Гур­ко­во от­п­ра­ви с пе­с­ни­те си по­з­д­рав и по­с­ла­ние за здра­ве, до­б­ро­та, вя­ра, на­де­ж­да и лю­бов. Ака­пел­но те из­пъл­ни­ха шо­т­лан­д­с­ка­та на­ро­д­на пе­сен, по сти­хо­ве на Ро­бърт Бърнс /пре­вод на Вла­ди­мир Свин­ти­ла/ “За ста­ра­та лю­бов” и вди­г­на­ха ча­ши с шам­пан­с­ко, ка­к­то е при­е­то на Ко­ле­да по све­та.

Кме­тът на с.Гур­ко­во – То­дор Ге­ор­ги­ев спе­ци­ал­но бла­го­да­ри на ор­га­ни­за­то­ри­те на Ко­ле­д­ния кон­церт, с уда­ч­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во на чи­та­ли­щ­ния се­к­ре­тар Ал­бе­на Вой­че­ва и ръ­ко­во­ди­те­ли­те на съ­с­та­ви­те към чи­та­ли­ще­то. На сво­и­те съ­се­ля­ни и го­с­ти на тър­же­с­т­во­то по­же­ла да бъ­дем до­б­ри, един­ни и  да се ра­д­ва­ме на здра­ве и бе­ре­кет.

Об­щин­с­ки­ят съ­ве­т­ник от БСП и пре­д­се­да­тел на Клу­ба на ро­за­та – Иван­ка Бър­за­ко­ва по­д­не­се  го­ля­ма Ко­ле­д­на зве­з­да  и бла­го­да­ри за чу­де­с­но­то на­с­т­ро­е­ние, ко­е­то се съ­з­да­де за Ко­ле­да. Тя по­же­ла мир и бла­го­ден­с­т­вие на вси­ч­ки хо­ра от Об­щи­на Бал­чик.

Из­ли­зай­ки от са­ло­на на чи­та­ли­ще­то все­ки при­съ­с­т­ващ по­лу­чи по­чер­п­ка – хляб, ке­ба­п­че­та и ви­но. С бял и чер­вен пе­лин се вди­г­на­ха мно­го на­з­д­ра­ви­ци.

Стела ДАКОВА – СТОЯНОВА

10869827_801117509955042_2472354532223699684_o 10802077_801139849952808_7108382573332645909_n 3koloni

Коментарите са затворени.