За Йордановденския кръст през годините

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

P2640584

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов поздрави Йордановденските мъже и пожела здраве и късмет на осмелилите се да се хвърлят в морето за кръста. Ритуала изпълниха отец Георги Петков и  отец Стратия Александров. Присъстваха М. Ангелова (секретар на ОбА), нотариус Светлин Илчев и др. Стотици балчиклии гледаха откъм Морска гара събитието и аплодираха смелчаците. Фото: БТ

P2640591

На 6 яну­а­ри хри­с­ти­ян­с­ка­та цър­к­ва по­чи­та пра­з­ни­ка Бо­го­я­в­ле­ние. Спо­ред библей­с­ки­те ле­генди на то­зи ден Св.Йо­ан Кръ­с­ти­тел по­к­ръ­с­т­ва Исус във во­ди­те на ре­ка Йор­дан /сви­де­тел­с­т­во за ко­е­то са те­к­с­то­ве­те на че­ти­ри­ма­та еван­ге­ли­с­ти Ма­тей, Мар­ко, Лу­ка и Йо­ан/, след ко­е­то се раз­т­ва­рят не­бе­са­та и от тях сли­за гъ­лъб, кой­то ка­ца вър­ху Исус. Чу­ва се глас: „То­зи е мо­ят въз­лю­бен син.”

В на­ро­д­ния ка­лен­дар пра­з­ни­кът се на­ри­ча Йор­да­но­в­ден и е свър­зан с ин­те­ре­с­на тра­ди­ция – след цър­ко­в­на­та слу­ж­ба све­ще­ни­кът хвър­ля дър­вен кръст във во­да­та/за да бъ­де ос­ве­те­на/ на ре­ка, мо­ре, езе­ро и.т.н. Кой­то из­ва­ди кръ­с­та се вяр­ва, че ще бъ­де  здрав и ща­с­т­лив.

Опи­т­вам се да на­пи­ша хро­ни­ка на хвър­ля­не­то на Йор­да­но­в­ден­с­кия кръст в мо­ре­то на Бал­чик.Ето кол­ко ус­пях: През 1991 и 1992 г.си спом­ням мно­го яс­но ня­ма­ше сме­ли и пра­во­с­ла­в­но убе­де­ни мъ­же в Бал­чик. Отец Стра­тия бе­ше вър­зал за въ­жен­це дър­ве­ния кръст. Ка­к­то го хвър­ли, та­ка го и из­те­г­ли от во­да­та. Слу­ж­би­те в две­те цър­к­ви бя­ха с до­с­та хо­ра. Ня­кои ено­ри­а­ши не бя­ха вли­за­ли от де­се­ти­ле­тия в Бо­жия храм. По­чит­та към Свя­та­та вя­ра бе­ше при­к­ри­та. Не се де­мон­с­т­ри­ра­ше. Пък и ате­и­с­ти­те пре­об­ла­да­ва­ха над вяр­ва­щи­те, след тол­ко­ва мно­го го­ди­ни на за­б­ра­на на цър­ко­в­ни­те ри­ту­а­ли. От 1944 г. де­ца­та се кръ­ща­ва­ха тай­но по ма­на­с­ти­ри и цър­к­ви, да­леч от ро­д­но­то мя­с­то, за да не се по­пре­чи на ка­ри­е­ра­та на ро­ди­те­ли­те, ко­и­то ка­к­ви­то и да са, тря­б­ва­ше да са вер­ни на ко­му­ни­с­ти­че­с­ко­то ве­то и да не при­с­тъ­п­ват за­б­ра­на­та на кръ­ще­не­та­та и цър­ко­в­ни­те бра­ко­ве. За бра­ко­ве­те ня­как бър­зо се съ­г­ла­си­х­ме, но  де­ца­та, за да не се раз­бо­ля­ват, из­пъл­не­ни със су­е­ве­рие и страх от Бо­жи­е­то на­ка­за­ние, ги кръ­ща­ва­х­ме, въ­п­ре­ки вси­ч­ко.                  “Из­бу­х­на­ла­та” де­мо­к­ра­ция по­в­ръ­ща мал­ко по мал­ко хо­ра­та към цър­к­ва­та.              През 1994, 1995 и 1996 г.  46-го­ди­ш­ни­ят то­га­ва До­б­ри Не­дел­чев, син на из­се­ле­ни от Се­вер­на До­б­ру­джа бъл­га­ри, с мла­де­ж­ки ен­ту­си­а­зъм три по­ре­д­ни го­ди­ни ва­ди Йор­да­но­в­ден­с­кия кръст от сту­де­ни­те во­ди на Чер­но мо­ре. Пред на­шия ве­с­т­ник той обя­с­ни, че оби­ча пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та, пък и ние ми­с­лим, че въз­ра­ст­та не е по­рок, а до­с­той­но за­с­лу­же­на зре­лост.  Днес Бай До­ка твър­ди съ­що­то: ли­п­с­ва сме­лост на мла­ди­те хо­ра. Би би­ло ин­те­ре­с­но, ако по­ве­че мла­де­жи се бо­рят за кръ­с­та, ка­к­то е в жи­во­та. Бли­з­ки­те на Д.Не­дел­чев/Бай До­ка/ не при­е­мат по­ве­де­ни­е­то му за нор­мал­но, ко­га­то ска­ча за кръ­с­та. И мно­го дру­ги ми­с­лят та­ка и до днес. Вся­ка тра­ди­ция си има при­ем­ни­ци и про­ти­в­ни­ци.                    Та­ка през 1997 и 1998 г. кръ­с­та ва­ди Ан­гел Ива­нов Ан­ге­лов /Ба­ла­ши­то/, ко­га­то из­ве­д­нъж из­ме­ж­ду ме­с­т­ни­те ри­ба­ри се пре­с­т­ра­ша­ва един­с­т­ве­но той. През 1999 г. сам ска­ча. През сле­д­ва­ща­та – 2000 г. той има по-млад кон­ку­рент – Тун­джер, ко­го­то без уси­лие на­д­хи­т­ря­ва и пръв сти­га до кръ­с­та.              През сле­д­ва­щи­те три го­ди­ни, ос­вен Йор­да­но­в­ден­с­ки во­до­с­вет има и ос­ве­ща­ва­не на бой­ни­те зна­ме­на на бал­чи­ш­ки­те во­ен­ни по­де­ле­ния. Мно­го тър­же­с­т­ве­но то­ва ста­ва­ше на пло­ща­да в Бал­чик, кой­то то­га­ва бе пре­и­ме­ну­ван от “9 се­п­тем­в­ри” на  “Не­за­ви­си­мост”. Отец Стра­тия и отец Дра­го­мир Узу­нов из­пъл­ни­ха сво­и­те цър­ко­в­ни обя­зя­но­с­ти по на­чин, кой­то ни на­ка­ра да се гор­де­ем, че сме има­ли в ми­на­ло­то зна­чи­ма бъл­гар­с­ка цър­к­ва, че я има­ме и се­га.        През 2001 г. кръ­с­тът бе из­ва­ден от Ло­зан Си­ме­о­нов, в кон­ку­рен­ция с Ни­ко­лай Сла­вов.

През 2002 г. Ба­ла­ши­то има­ше от­но­во за кон­ку­рент  Ло­зан Си­ме­о­нов, ко­го­то пре­бо­ри, за­що­то се на­со­чи в пра­вил­на­та по­со­ка и на­ме­ри бър­зо пла­ва­щия кръст. Но Ло­зан се оку­ра­жи и на сле­д­ва­ща­та го­ди­на /2003 г. /и на­д­де­ля над Ба­ла­ши­то, То­дор То­до­ров /уче­ник от те­х­ни­ку­ма, то­га­ва 17-го­ди­шен/и Ма­рин Бай­чев /32-го­ди­шен то­га­ва, по­жар­ни­кар в Бал­чик/.

През 2004 г.  Ма­рин Бай­чев/род.на 24 фе­в­ру­а­ри 1971 г./ по­бе­ди 18-го­ди­ш­ния То­дор То­до­ров. По­с­ле­д­ва пак зве­з­д­на го­ди­на за Ма­рин Бай­чев – 2005 г., ко­га­то ос­та­ви да­леч зад се­бе си Ви­к­тор Лу­чи­я­нов /30 г./,Ло­зан Си­ме­о­нов /27 г./, То­дор То­до­ров  /19 г./и Ни­ко­лай Са­вов, тъй ка­то кръ­с­тът бе хвър­лен до­с­та да­леч в за­ли­ва.

По­с­ле­д­ва 2006 г. – пак зве­з­д­на го­ди­на за Ма­рин Бай­чев – за че­т­вър­ти път се хвър­ля в сту­де­ни­те бал­чи­ш­ки во­ди и хет­т­рик. С не­го се бо­ри­ха Ло­зан Си­ме­о­нов и Илия Но­ва­ков /32 г./    2007 г. – Ма­рин Бай­чев бе от­но­во пър­ви. Фа­во­рит на пу­б­ли­ка­та. Но и Ба­ла­ши­то по­лу­чи въз­хи­ще­ние от бал­чи­к­лии – за 11 -и път пре­ди­з­ви­к­ва­ше се­бе си, при­я­те­ли­те си и Бай До­ка, за­що­то ка­то не­го бе­ше сти­г­нал въз­раст 47 г. и все пак бе­ше по­д­в­ла­с­тен на мо­ре­то.         През 2008 г. Ба­ла­ши­то се хвър­ля за Йор­да­но­в­ден­с­кия кръст за 12-и път, а Ма­рин Бай­чев за 6-и път и той пръв вди­г­на дър­ве­ния кръст ви­со­ко над гла­ва­та си, плу­вай­ки към бре­га.

Де­сет смел­ча­ци за­по­ри­ха зим­ни­те во­ди на Чер­но мо­ре на 6 яну­а­ри 2009 г.: Пе­тър Сте­фа­нов Пе­т­ров /1963 г./, Але­к­сан­дър Лю­бо­ми­ров Шо­п­с­ки /1983 г./, Ва­лен­тин Ге­ор­ги­ев Пе­т­ров/1979 г./, Ан­гел Ди­ми­т­ров Ан­ге­лов – Ба­ла­ши­то /1960 г./, То­дор Ни­ко­лов Ко­с­та­ди­нов /1990 г./, Пла­мен Ко­с­та­ди­нов Ве­ли­ков /1974 г./, Крум Ни­ко­ла­ев Кар­лу­ков /1972 г./, Ми­лен Ди­ми­т­ров Мла­де­нов /1972 г./, Ма­рин Бай­чев Пе­т­ров /1971 г./ и по­з­на­ти­ят ни от пет пре­ди­ш­ни хвър­ля­ния Ло­зан То­до­ров Си­ме­о­нов /1978 г./, кой­то пръв уло­ви Йор­да­но­в­ден­с­кия кръст и го вди­г­на ви­со­ко да го ви­дят на­съ­б­ра­ли­те се над 500 бал­чи­к­лии.         След 2009 г. во­ен­ни по­де­ле­ния в Бал­чик по­ч­ти не ос­та­на­ха. Бой­ни­те зна­ме­на са в му­зе­и­те. Ос­та­на са­мо тра­ди­ци­он­ни­ят Йор­да­но­в­ден­с­ки во­до­с­вет с хвър­ля­не на кръ­с­та в за­ли­ва до Мор­с­ка га­ра.                Мно­го хо­ра се съ­б­ра­ха и ап­ло­ди­ра­ха през 2010 г. 8 мъ­же и ед­на же­на, ко­и­то сме­ло ско­чи­ха в мо­ре­то: Сто­ян Па­в­лов Сте­фа­нов /20 г./ – пър­ви на­ме­ри кръ­с­та в бур­но­то мо­ре; Бо­рис Йор­да­нов Йор­да­нов /20 г./, До­б­ро­мир Ди­ми­т­ров Сла­вов /19 г./, Ан­гел Д.Ан­ге­лов – Ба­ла­ши­то /50 г./, Све­т­ло­зар Ак­се­ни­ев Сто­я­нов /21 г./, Крум Ни­ко­ла­ев Кар­лу­ков /38 г./, Иван Кра­се­нов Ива­нов /21 г./, Ло­зан То­до­ров Си­ме­о­нов/31 г./, Ан­то­а­не­та Ла­за­ро­ва Ва­си­ле­ва /27 г./

През 2011 г. от­но­во е на­че­ло Ма­рин Бай­чев /40 г./ , кой­то пре­д­на­та го­ди­на про­пу­с­ка уча­с­тие. За­е­д­но с не­го са още 20 ду­ши, ко­е­то го­во­ри за по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на пра­з­ни­ка,  до­б­ра­та слу­ж­ба на про­то­йе­ре­и­те Стра­тия Але­к­сан­д­ров  и Ге­ор­ги Пе­т­ков, ка­к­то и фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па от Об­щи­на­та и Цър­к­ва­та. Бла­го­с­ло­вия по­лу­чи­ха още: До­б­ро­мир Ди­ми­т­ров Са­вов /21 г./, Бю­лент Ор­ха­нов Юсе­и­нов /20 г./, Сто­ян Вър­ба­нов Сто­я­нов /44 г./, Вла­ди­с­лав Вла­ди­ми­ров Пъ­тов /28 г./, Ана­с­тас Или­ев Па­па­зов /19 г./, Ад­ри­ан Кра­си­ми­ров Ко­с­тов /19 г./, Крум Ни­ко­ла­ев Кар­лу­ков /39 г./, Сто­ян Па­в­лов Сте­фа­нов /22 г./, Пла­мен Ко­с­та­ди­нов Ве­ли­ков /37 г./, Ан­гел Ди­ми­т­ров Ан­ге­лов – Ба­ла­ши­то /51 г./, Бо­рис Йор­да­нов Йор­да­нов /22 г./, Ди­ми­тър Сте­фа­нов Ди­ми­т­ров /19 г./, Ивай­ло Си­ме­о­нов Ива­нов /47 г./, Ивай­ло Пе­т­ков Съ­бев /37 г./,Ни­ко­лай Пла­ме­нов Ди­ми­т­ров /23 г./, Ро­сен Па­в­лов Сте­фа­нов /20 г./, Ди­ми­тър Але­к­сан­д­ров Але­к­си­ев /23 г./, То­дор Ни­ко­лов Ко­с­та­ди­нов /21 г./, Здра­в­ко Пла­ме­нов Ди­ми­т­ров /20 г./, Све­то­с­лав Ак­се­ни­ев Сто­я­нов /23 г./ По­ве­че­то от йор­да­но­в­ден­с­ки­те мла­де­жи бя­ха спор­ти­с­ти от СКЛА “Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик.

През 2012 г. Све­то­зар Ак­се­ни­ев Сто­я­нов /23 г./ ска­ча за тре­ти път в Йор­да­но­в­ден­с­ки­те во­ди на мо­ре­то и ста­ва пър­ви. След не­го ос­та­ват: Вла­ди­с­лав Вла­ди­ми­ров Пъ­тов /29 г./, Але­к­сан­дър Лю­бо­ми­ров Шо­п­с­ки /29 г./, Ми­лен Ди­ми­т­ров Мла­де­нов /40 г./, Сто­ян Па­в­лов Сте­фа­нов /23 г./, Бе­д­ри Ру­ши­дов Ап­ту­лов /44 г./, Ва­лен­тин Ва­лен­ти­нов Ива­нов /21 г./, Пла­мен Ко­с­та­ди­нов Вел­ков /38 г./, Ку­з­ман Ана­с­та­сов За­ръ­нов /22 г./, Ма­рин Бай­чев Пе­т­ров /41 г./, Ди­ми­тър Але­к­сан­д­ров Але­к­си­ев /24 г./, Ма­рин Ма­ри­ев Ва­си­лев /28 г./, Иван Ва­лен­ти­нов То­до­ров /24 г./, Вен­ци­с­лав Ата­на­сов Ва­си­лев /20 г./, Ивай­ло Си­ме­о­нов Ива­нов /20 г./, Пол Джон Бъ­лок /43 г./, Ра­до­мир Или­ев Ди­ми­т­ров /24 г./, Йон­ко Ен­чев Ди­нев /19 г./, Пе­тър Вен­ци­с­ла­вов Ко­цо­в­с­ки /19 г./.

На 6 яну­а­ри 2013 г. 21 смел­ча­ци се хвър­ли­ха по­дир Йор­да­но­в­ден­с­кия кръст в бал­чи­ш­ко­то мо­ре: До­б­ро­мир Ди­ми­т­ров Сла­вов /22 г./,Ва­лен­тин Ва­лен­ти­нов Ива­нов /22 г./, Сте­фан Ве­се­ли­нов То­до­ров /18 г./, Ивай­ло Си­ме­о­нов Ива­нов /21 г./, Пол Джон Бъ­лок /44 г./, Пла­мен Ко­с­та­ди­нов Вел­ков /39 г./,Ан­гел Ди­ми­т­ров – Ба­ла­ши­то /53 г./, Здра­в­ко Пла­ме­нов Ди­ми­т­ров /22 г./, Бо­рис Йор­да­нов Йор­да­нов /24 г./, Ге­ор­ги Ма­но­лов Ма­но­лов /22 г./, Иван Не­н­ков Ан­ге­лов /22 г./, Пе­тър Вен­ци­с­ла­вов Ко­цо­в­с­ки /20 г./, Иван Ва­лен­ти­нов То­до­ров /23 г./, Жу­ли­ен Пе­т­ров Ге­ор­ги­ев /24 г./, Емил Ге­ор­ги­ев Ни­ко­лов /23 г./, Вла­ди­с­лав Вла­ди­ми­ров Пъ­тов /30 г./, Ра­до­мир Или­ев Ди­ми­т­ров /25 г./, Или­ан Ва­лен­ти­нов Ива­нов /25 г./, Бе­д­ри Ру­ши­дов Ап­ту­лов /45 г./, Вен­ци­с­лав Ата­на­сов Ва­си­лев /21 г./и от­но­во пър­ве­нец бе фа­во­ри­тът от ми­на­ла­та го­ди­на Све­то­зар Ак­се­ни­ев Сто­я­нов.

През 2014 г. от­но­во ле­ко­а­т­ле­ти­те на СКЛА “Чер­но мо­ре 2005” са най-не­тър­пе­ли­ви ка­то на спор­т­но съ­с­те­за­ние да се хвър­лят в мо­ре­то. Те са 24 на брой. Пръв е сту­ден­тът от ВИФ Здра­в­ко Пла­ме­нов Ди­ми­т­ров /23 г./. Пол Бъ­лок, ан­г­лий­с­ки жи­тел на с.Со­ко­ло­во се хвър­ли в мо­ре­то за тре­та по­ре­д­на го­ди­на, ка­то по­с­ве­ти сво­я­та по­с­тъ­п­ка на ба­ща си, кой­то е бил мно­го ре­ли­ги­о­зен при­жи­ве. По­д­к­ре­пя­ха го дъ­ще­ря му Ри­а­на, уче­ни­ч­ка в ОУ “Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” Бал­чик и съ­п­ру­га­та му Ке­ри Бъ­лок, из­б­ра­на за “Ли­це на Бал­чик за 2014 г.”. Ос­та­на­ли­те ска­ча­чи бя­ха все по­з­на­ти:Ма­рин Бай­чев/мно­го­к­ра­тен ска­чач, по­жар­ни­кар от Бал­чик, се­дем пъ­ти по­бе­ди­тел за ва­де­не­то на кръ­с­та/, Сте­фан То­до­ров, уче­ник, кой­то ска­ча за пър­ви път и дру­ги.

На 6 яну­а­ри 2015 г. за кръ­с­та се хвър­ли­ха: Ад­ри­ан Кра­си­ми­ров Ко­с­тов /23 г./, Ге­ор­ги Ата­на­сов То­шев /23 г./, Ви­ли­мир Ев­ге­ни­ев Ка­рай­ва­нов /19 г./, Сте­фан Ве­се­ли­нов То­до­ров /19 г./, Ста­ни­с­лав Ни­ко­ла­ев Ни­ко­лов /20 г./, Ди­ми­тър Бан­ков Па­на­йо­тов /42г./, Ан­гел Ди­ми­т­ров Ан­ге­лов /Ба­ла­ши­то/ -за 18-и път в бор­ба с во­д­на­та шир за кръ­с­та, Жи­в­ко То­до­ров Го­с­по­ди­нов /16г./-най-мла­ди­ят ска­чач; Да­ни­ел То­до­ров Ми­хай­лов /17 г./, Иван Ва­лен­ти­нов То­до­ров /24 г./, Да­ни­ел Ра­х­мат Фа­йаз -Джа­ха­ни /19 г./, Ки­рил Ми­хай­лов Са­вов /32 г./, Ми­лен Ди­ми­т­ров Ма­ри­нов /19 г./, Вла­ди­с­лав Вла­ди­ми­ров Пъ­тов /31 г./, Га­лин Ра­х­мат Фа­йаз-Джа­ха­ни /18 г./, Ге­ор­ги Ива­нов Ан­д­ре­ев /19 г./, Бе­д­ри Ру­ши­дов Ап­ту­лов /46 г./, Але­к­сан­дър Ан­то­нов Ан­то­нов /20 г./, Ма­рин Бай­чев Пе­т­ров /43 г./, Сто­ян Па­в­лов Сте­фа­нов /25 г./-хвър­ля се за 4-и път, но има ку­ра­жа да се бо­ри за кръ­с­та и през сле­д­ва­щи­те го­ди­ни; Иван Или­ев Ко­лев /26 г./. Кръ­с­та из­ва­ди сту­ден­тът Здра­в­ко Пла­ме­нов Ди­ми­т­ров /23 г./, кой­то и ми­на­ла­та го­ди­на по­бе­ди вси­ч­ки ка­то на ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­ко съ­с­те­за­ние,из­п­лу­ва пръв от мо­ре­то и ви­со­ко вди­г­на йор­да­но­в­ден­с­кия кръст.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

Изображение_073

И сред жените има смелчаци: Ирина Георгиева опита ледените води на нашето море на 15 декември, когато температурата на водата бе +7 градуса.

 

Коментарите са затворени.