За­пал­ва­не све­т­ли­ни­те на Ко­ле­д­на­та ел­ха в град Бал­чик на 5 де­кем­в­ри 2014 г. от 17:00 ч.

Dec 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

IMG_2241

Кметът Н. Ангелов поздрави участниците в програмата:

Мажоретен състав при ОДК с р-л П. Златев, Вок. Група с р-л М. Маврова (Преслав, Теодора, Шарлот, Василена, Вера); Г. Тодоров и Г. Радкова от ЦДГ № 1; Вок. група с р-л д-р В. Георгиева; Т. Тодорова и Е. Славомирова от ЦДГ № 3; Вок. група от ОДК (Мирослава, Паолина, Виктор); Г. Петрова, Н. Драганова от ОДЗ № 2; подг. Група от ОДЗ № 2 с р-л М. Димова.

След словото на кмета всички броихо от 10 до 0 и елхата грейна във всички цветове на дъгата. Последваха красиви фойерверки.

Фото: Диана КОСТОВА

elha141

С ко­ле­д­но на­с­т­ро­е­ние, пе­с­ни и му­зи­ка, на 1 де­кем­в­ри, уче­ни­ци от клу­бо­ве­те “При­ка­зен свят”, “При­ло­ж­но из­ку­с­т­во” и “Ком­пю­тър” пре­д­п­ра­з­ни­ч­но ук­ра­си­ха ка­би­не­ти­те и оки­чи­ха Ко­ле­д­на­та ел­ха в Об­щин­с­ки де­т­с­ки ком­п­лекс.

 

Коментарите са затворени.