3 де­кем­в­ри е Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния

Dec 10th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

P2640064

От ран­на ут­рин ра­ди­о­то и те­ле­ви­зи­я­та го от­бе­ля­за­ха с кра­т­ки съ­о­б­ще­ния, с ин­тер­вю­та, с на­по­м­ня­ния за ис­то­ри­я­та и раз­ви­ти­е­то през го­ди­ни­те на дей­но­с­ти, свър­за­ни с про­б­ле­ми­те на хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми, ко­и­то в съ­в­ре­мен­ния свят об­х­ва­щат все по­ве­че жи­те­ли на пла­не­та­та.         В на­шия град то­зи ден по ут­вър­де­на тра­ди­ция, се пре­в­ръ­ща в пра­з­ник. Хо­ра­та /на­ри­ча­ни в ми­на­ло­то ин­ва­ли­ди/ с ув­ре­ж­да­ния пре­д­по­чи­тат да се съ­бе­рат в за­ве­де­ние, да обя­д­ват за­е­д­но, да се по­ве­се­лят, пре­о­до­ля­вай­ки пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та на здра­в­ни­те си про­б­ле­ми.

И та­зи го­ди­на ре­с­то­рант “Ло­тос” бе­ше до­ма­кин на съ­би­ти­е­то. Пра­з­ни­ка от­к­ри Дим­ка Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел на Бал­чи­ш­кия клуб “Хи­нап”, ко­я­то пре­д­с­та­ви и го­с­ти­те – же­ни­те от вар­нен­с­ка­та ор­га­ни­за­ция “Да съ­х­ра­ним же­на­та”, с ръ­ко­во­ди­тел До­б­рин­ка Же­ле­ва, ка­к­то и клуб “На­де­ж­да” гр.До­б­рич, на­че­ло с Олег Те­мел­ков, пре­д­се­да­тел на Об­ла­с­т­ния съ­вет на ин­ва­ли­ди­те.

По­с­ле­д­ва­ха при­ве­т­с­т­ве­ни сло­ва, по­да­ръ­ци и цве­тя от го­с­ти­те: Ан­гел Съ­бев, пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те в Об­щи­на Бал­чик – “По­же­ла­вам Ви най-ве­че здра­ве и за­я­вя­вам, че сме съ­п­ри­ча­с­т­ни с Вас!”; об­щин­с­ки­ят съ­ве­т­ник от БСП Иван­ка Бър­за­ко­ва, пре­д­се­да­тел на клу­ба “Да­ми на ро­за­та” – “Вие сте тол­ко­ва пъл­ни с жи­вот, че мо­же­те да бъ­де­те при­мер за ця­ло­то об­ще­с­т­во!”; До­б­рин­ка Же­ле­ва от Вар­на – “Вие да­ва­те лю­бов и до­б­ри­на на све­та!”              Пра­з­ни­кът про­дъл­жи с на­з­д­ра­ви­ци и обяд, пре­къ­с­ван от про­г­ра­ма, в ко­я­то на дне­вен ред бя­ха юби­ля­ри­те 8 чле­но­ве на клуб “Хи­нап”, на­вър­ш­ва­щи кръ­г­ли го­ди­ш­ни­ни. Те по­лу­чи­ха по­да­ръ­ци и цве­тя от клуб “Хи­нап”, кра­си­во опа­ко­ва­ни и по­д­ре­де­ни от дъл­го­го­ди­ш­на­та де­т­с­ка учи­тел­ка Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва. Ори­ги­нал­ни по­да­ръ­ци от клуб “Хи­нап” по­лу­чи­ха и го­с­ти­те.           За пра­з­ни­ч­на­та ат­мо­с­фе­ра до­при­не­со­ха го­с­ту­ва­щи­те пе­в­ци и тан­цьо­ри от НЧ “Ва­сил Ле­в­с­ки”: 4 мал­ки из­пъл­ни­тел­ки на на­ро­д­ни пе­с­ни, с р-л Ми­ле­на Кръ­с­те­ва; фол­к­лор­на гру­па за на­ро­д­ни хо­ра, с р-л Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва. С тях за­и­г­ра­ха все­о­б­що хо­ро и при­съ­с­т­ва­щи­те.

С мно­го ап­ло­ди­с­мен­ти бе по­с­ре­щ­на­то и из­пъл­не­ни­е­то на мал­кия ес­т­ра­ден пе­вец Мар­тин Кръ­с­тев, уче­ник от 5 клас, от шко­ла­та на НЧ “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик.       Бал­чи­ш­ка­та по­е­те­са Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва по­з­д­ра­ви юби­ля­ри­те и вси­ч­ки пра­з­ну­ва­щи с ве­се­ли де­т­с­ки сти­хо­ве: “Ба­бо Зи­мо, по­ща­ди ни!”

Ян­ка Гри­го­ро­ва от гр.До­б­рич ар­ти­с­ти­ч­но из­пъл­ни ба­с­ня­та на Стан­ка Пен­че­ва “Ко­ко­ша ме­ч­та”. По­с­ле­д­ва­ха не­при­ну­де­ни ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­не­ния на на­ро­д­ни пе­с­ни, на сти­хо­ве, из­ви­ва­ха се хо­ра, ръ­че­ни­ци и мо­дер­ни тан­ци.

На­с­тъ­пи тър­же­с­т­вен мо­мент, ко­га­то вар­нен­с­ка­та гру­па по­де “Ко­ле­д­на мо­ли­т­ва”: “Го­с­по­ди, из­бър­ши съл­зи­те на те­зи, ко­и­то пла­чат…За­к­ри­ляй на­ши­те се­мей­с­т­ва!”То­зи тол­ко­ва по­д­хо­дящ край на то­ва съ­би­ра­не ни връ­ща към ес­те­с­т­во­то на пра­з­ни­ка – за бо­ле­ду­ва­щия чо­век, за тру­д­но­то му съ­ще­с­т­ву­ва­не, за бор­ба­та му да пре­о­до­ля­ва, да не се пре­да­ва.                 Д-р Але­к­сан­дър Чир­ков в те­ле­ви­зи­он­но ин­тер­вю за­я­ви: “Ня­ма­те ли здра­ве, гу­би­те спо­со­б­но­ст­та да се ра­д­ва­те!”

Кол­ко сил­ни са хо­ра­та със здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми, за­що­то мо­гат да за­б­ра­вят бол­ка­та и да се ра­д­ват.

Ма­рия АН­Д­РЕ­Е­ВА

 

Коментарите са затворени.