За нас

“Не са­мо с хляб жи­вее чо­век, но и със сло­во­то…” И не­ка да бъ­де сло­во­то на на­шия ве­с­т­ник, спъ­т­ник в жи­во­та на все­ки бу­ден чо­век от на­шия град.

С би­б­лей­с­ки сло­ва за­по­ч­на во­до­с­ве­та на отец Ге­ор­ги Пе­т­ков, кой­то по­же­ла здра­ве на вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи /по­ве­че от 90 ду­ши/ и дъл­го­ле­тие на ве­с­т­ник “Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, пра­з­ну­ващ своя 15-го­ди­шен юби­лей в ре­с­то­рант “Ел Сим­па­ти­ко”, то­ч­но на го­ле­мия хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но – 15 ав­густ.

Кме­тът на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов по­з­д­ра­ви ре­да­к­ци­он­ния съ­с­тав, по­д­чер­та­вай­ки из­к­лю­чи­тел­ни­те за­с­лу­ги на ве­с­т­ни­ка ка­то кул­тур­но яв­ле­ние в ре­ги­о­на и на­г­ра­ди Ма­ру­ся Ко­с­то­ва, гл.ре­да­к­тор на ве­с­т­ни­ка, със спе­ци­ал­но из­ра­бо­тен пла­кет с гер­ба на Бал­чик.

Ге­ор­ги Ген­чев, ди­ре­к­тор на БТА Вар­на, ос­но­во­по­ло­ж­ник на ве­с­т­ни­ка и дъл­го­го­ди­шен не­гов кон­сул­тант, про­из­не­се про­чу­в­с­т­ве­но сло­во за пър­ви­те го­ди­ни и за из­пъл­не­на­та ка­у­за – ве­с­т­ни­кът да се на­ло­жи в кул­тур­но­то про­с­т­ран­с­т­во не са­мо на Бал­чик, но и на стра­на­та.

Ди­а­на Аб­ра­ше­ва, ос­но­во­по­ло­ж­ник на ве­с­т­ни­ка и дъл­го­го­ди­шен не­гов съ­т­ру­д­ник, се­га на ра­бо­та в Ра­дио Ста­ра За­го­ра, го­во­ри за зна­че­ни­е­то на ве­с­т­ни­ка, кой­то въз­пи­та­ва­ше в про­дъл­же­ние на 15 го­ди­ни за­ра­ж­да­що­то се гра­ж­дан­с­ко об­ще­с­т­во и бу­де­ше не­го­ва­та съ­вест.

По­з­д­ра­ви­тел­ни ад­ре­си про­че­то­ха Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва /Клуб “Хи­нап”/, Иван­ка Ата­на­со­ва /Клуб на учи­те­ли­те/, То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва /Клуб на ме­ди­ци­те/, Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва /ди­ри­гент на хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци”/, Ма­ри­я­на Вър­ба­но­ва /ре­да­к­тор във в.”Бал­чик”/.

Ин­те­ре­с­на пре­зен­та­ция за ис­то­ри­я­та на ве­с­т­ни­ка във фо­то­ка­д­ри по­д­го­т­ви Иван Си­вов и пре­д­с­та­ви в на­ча­ло­то на пра­з­нен­с­т­во­то.

Кул­ми­на­ци­он­ни­ят мо­мент на тър­же­с­т­во­то бе ог­ром­на­та тор­та, изо­б­ра­зя­ва­ща раз­т­во­рен брой на в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, по­да­рък от мла­де­ж­кия дух на ве­с­т­ни­ка – Ан­то­ния, Сто­ян, Ва­ня, Ми­ро­с­лав, Не­ве­на и Ди­ч­ко.

Има­ше мно­го на­з­д­ра­ви­ци за вси­ч­ки, с чи­я­то по­д­к­ре­па и обич ве­с­т­ни­кът съ­ще­с­т­ву­ва ве­че 15 го­ди­ни.

По­да­ръ­ци­те /ре­к­лам­ни те­ни­с­ки и спе­ци­ал­ни цве­т­ни бро­е­ве/ ще на­по­м­нят на вси­ч­ки за ен­ту­си­а­з­ма на ре­да­к­ци­он­ния екип, кой­то по­с­ти­га ме­ч­ти­те си и с то­ва за­ви­на­ги при­об­щав­в­се но­ви и но­ви хо­ра към иде­и­те на ве­с­т­ник”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, кой­то уве­ре­но вър­ви на­пред във вре­ме­то и ка­к­то ка­з­ва В.Ге­ор­ги­е­ва, ди­ри­гент на хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци”: “Ве­с­т­ни­кът съ­х­ра­ня­ва и пи­ше ис­то­ри­я­та на гра­да в стра­ни­ци, ко­и­то вре­ме­то не мо­же и ня­ма как да из­т­рие.”

/Б.Т./


Email me at vestnikat@abv.bg