Архив за March 2015

Про­ле­тен по­з­д­рав

Mar 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Как е ми­ло, как е дра­го, че на про­лет ве­че за­ми­ри­с­ва. Слън­це­то ще се за­с­мее, по­ле­то ро­д­но ще за­зе­ле­нее, а сла­д­ко­пой­на­та чу­чу­ли­га ра­до­с­т­но ще ни за­пее. В ки­т­ни­те гра­ди­ни вси­ч­ко ще е цвят цве­ти­ло, зюм­бю­ли­те си­ни ще пръ­с­кат про­ле­тен свеж аро­мат, а по при­пе­ци­те то­п­ли ще бли­ка здра­вец, ма­щер­ка, иг­ли­ка. При­ро­да­та ще раз­цъ­ф­не в про­ле­т­на […]ГА­ЛЕ­РИЯ “АРТ МАР­КО­НИ” с. Кранево

Mar 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

ГА­ЛЕ­РИЯ “АРТ МАР­КО­НИ” с. Кранево 19 март – 8 април: из­ло­ж­ба ак­ва­рел “Аdagio и Аllegro за Аqua color” на Кле­мен­ти­на Ман­че­ва и Иван До­дов Ви­дях ак­ва­рел­ни ри­сун­ки на Кле­мен­ти­на Ман­че­ва пре­ди го­ди­на и тол­ко­ва се впе­ча­т­лих, че се свър­зах с нея и я по­ка­них да ги пре­д­с­та­ви и в га­ле­рия “Арт Мар­ко­ни”. В твор­че­с­ки­те й […]Мне­ние – ис­ка ли ня­кой да го чуе?

Mar 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ка­то ББ не сме има­ли по­пу­лист до се­га. Ре­же лен­ти­ч­ки, иг­рае спор­т­ни сре­щи с пре­д­ви­ди­ми ре­зул­та­ти.Син­д­ром на ум­с­т­ве­но бе­д­ния. Не­из­ве­с­тен по­жар­ни­кар, но слу­гу­вал на две ве­ли­чия,на­у­чил мно­го три­ко­ве, се­га за­о­би­ко­лен от блю­до­ли­з­ци, на ко­и­то вче­ра им вди­г­на и пла­та­та.       Нор­мал­но е и най- про­с­ти­ят  да по­вяр­ва в ге­ни­ал­но­ст­та си. Сре­д­на­та  за­п­ла­та е ве­че мно­го […]От­к­ри­ха но­ви по­тъ­на­ли ко­ра­би край Ка­ли­а­к­ра

Mar 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Но­ви 85 на­ру­ше­ния на мор­с­ко­то дъ­но са от­к­ри­ти при из­с­ле­д­ва­не­то му в за­па­д­на­та част от бъл­гар­с­ки­те те­ри­то­ри­ал­ни во­ди на Черн­мор­с­кия шелф. Са­мо 8 от тях пре­д­с­та­в­ля­ват ин­те­рес за ро­д­ни­те уче­ни и ще бъ­дат про­ект на по­с­ле­д­ва­що про­у­ч­ва­не. То­ва съ­о­б­щи на пре­с­кон­фе­рен­ция във Вар­на проф. д-р Ата­нас Па­ла­зов – ко­ор­ди­на­тор на общ про­ект на Ин­с­ти­ту­та по […]Последните президентски години на Желю Желев

Mar 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Стран­но: в не­де­ля в 15 ч., за­с­та­нах пред ко­в­че­га му, ви­дях че е мър­тъв… А е жив! Пър­ви­ят опо­з­на­ва­те­лен раз­го­вор с пре­зи­ден­та Же­лев имах на 13.06.1995 в ка­фе­не­то на би­в­шия Ми­не­рал-су­ве­нир, бул. Цар Ос­во­бо­ди­тел 8. Ини­ци­а­тор бе Гeор­ги Ми­шев, до­ма­кин – Ру­мен Дра­га­нов. В ар­хи­ва си па­зя 4 сним­ки. Но и “24 ча­са” , на […]Пре­д­с­та­вя­не на кни­га­та на Ди­ми­тър Ялъ­мов – “Пе­ти ди­ви­зи­он”

Mar 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ще се съ­с­тои на 23 март 2014 г. (по­не­дел­ник) от 16.00 ча­са в би­б­ли­о­те­ка­та към НЧ “Паисий Хилендарски” Балчик  През 2015 г. про­дъл­жа­ва да фун­к­ци­о­ни­ра еди­нен вход за по­да­ва­не на де­к­ла­ра­ции

Mar 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

През 2015 го­ди­на про­дъл­жа­ва да фун­к­ци­о­ни­ра из­г­ра­де­ни­ят от На­ци­о­нал­ния ста­ти­с­ти­че­с­ки ин­с­ти­тут (НСИ) и На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те (НАП) еди­нен вход за по­да­ва­не на Го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция и Го­ди­ш­ния от­чет за дей­но­ст­та, т.е. гра­ж­да­ни­те мо­гат да по­да­дат го­ди­ш­ния си от­чет за дей­но­ст­та и го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция на ед­но мя­с­то, съ­о­б­ща­ват от Те­ри­то­ри­ал­но­то ста­ти­с­ти­че­с­ко бю­ро в До­б­рич. […]