Архив за September 2014

Увеличават минималните осигурителни прагове

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: ДРУГИ

Сре­д­но с 4.1% ще се уве­ли­чат ми­ни­мал­ни­те оси­гу­ри­тел­ни пра­го­ве от 1 яну­а­ри 2015 го­ди­на. Оби­к­но­ве­но те се до­го­ва­рят по ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти ме­ж­ду син­ди­ка­ти и ра­бо­то­да­те­ли. До мо­мен­та са съ­г­ла­су­ва­ни пра­го­ве­те по 35 от 85-те ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти. Ако две­те стра­ни не се спо­ра­зу­ме­ят за ос­та­на­ли­те до края на ме­се­ца, слу­же­б­ни­ят ми­ни­с­тър съ­о­б­щи, че ли­ч­но ще на­ло­жи […]“Албена инвест – холдинг” раздава по 0,21 лева брутен дивидент на една акция

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Ре­да за раз­да­ва­не на ди­ви­ден­та за 2013 го­ди­на на ак­ци­о­не­ри­те на „Ал­бе­на ин­вест – хол­динг” оп­ре­де­ли­ха уп­ра­ви­тел­ни­ят и на­д­зор­ни­ят съ­вет на дру­же­с­т­во­то. От 15 се­п­тем­в­ри до 30 де­кем­в­ри су­ми­те ще се по­лу­ча­ват от кло­но­ве­те и офи­си­те на Бан­ка ДСК. Ще мо­гат да ги по­лу­ча­ват ли­ч­но ак­ци­о­не­ри­те сре­щу пре­д­с­та­вя­не на до­ку­мент за са­мо­ли­ч­ност или пъл­но­мо­щ­ни­ци – […]РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГР.БАЛЧИК

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

  По­ра­ди за­че­с­ти­ли­те си­г­на­ли за по­жа­ри на те­ри­то­ри­я­та на ця­ла­та стра­на на стър­ни­ща,су­хи тре­ви и от­па­дъ­ци,  и в гор­с­ки ма­си­ви РС ПБЗН-Бал­чик апе­ли­ра към вси­ч­ки гра­ж­да­ни да се спа­з­ват про­ти­во­по­жар­ни­те пра­ви­ла, за­що­то от въз­ни­к­ва­не­то на един та­къв по­жар мо­же да се на­не­сат и мно­го го­ле­ми ма­те­ри­ал­ни ще­ти- уни­що­же­ние на гор­с­ки ма­си­ви, на жи­во­тин­с­ки ви­до­ве и […]Токът поскъпва от 1 октомври

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

По-мал­ко от 10 дни след ка­то енер­гий­ния ре­гу­ла­тор уве­ли­чи це­на­та на то­ка с 2%, за да су­б­си­ди­ра НЕК, ста­на яс­но, че от 1 ок­том­в­ри це­на­та ще бъ­де по­ви­ше­на по­не с още 3%. “То­ва из­ме­не­ние на енер­ги­я­та, ко­е­то се­га на­п­ра­ви­х­ме, бе­ше ед­но за­з­д­ра­вя­ва­не на НЕК. Вси­ч­ки­те те­зи при­хо­ди ня­ма да оти­дат в ЕРП-та­та, а ще бъ­дат […]Биг Бен – обява

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: обяви

  Училище за чужди езици „Биг Бен” и международен изпитен център „Тринити колидж” – Лондон, Ви канят на връчване на международни сертификати на учениците на „Биг Бен” – Балчик в Художествената галерия в гр.Балчик на 5 септември от 18:00 часа. От 18.30 часа организираме презентация на тема „Тринити колидж” – Лондон – изпити за реалния […]Русите идат! Ами сега?

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Продължение на темата от статията “Обичам руснаците ! Когато са си в Русия !” от брой 26/ 2014 г.  Започна голям строеж на мястото на тенис площадката.  Този колосален строеж на ул. „Приморска” се издигна само за една година.                                 […]Из форумите на Интернет през август 2014 г.

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Управлявал ни е Тато, управлявал ни е Дедо, управлявал ни е Бате. Бате е стажувал и при Тато и при Дедо! Та­то, след ка­то 30 го­ди­ни ни ка­ра­ше да стро­им со­ци­а­ли­зъм, на­к­рая за­я­ви, че со­ци­а­ли­з­мът бил не­до­ра­зу­ме­ние. Ка­то чу­ха то­ва, вси­ч­ки ви­д­ни со­ци­а­ли­с­ти ста­на­ха ка­пи­та­ли­с­ти и се за­о­п­ла­к­ва­ха, че бъл­га­ри­те мра­зят бо­га­ти­те хо­ра. Ами ще […]