Архив за March 2014

Има ли незаконна сеч в Батовската гора ?

Mar 19th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

На 14 март, ка­к­то че­с­то се упо­т­ре­бя­ва ед­но ин­тер­нет кли­ше, Фей­с­бук бе­ше взри­вен от но­ви­на­та, че се се­че дъб и бук и ве­ри­ж­ни тра­к­то­ри из­в­ли­чат дър­ве­та, ве­че по­с­та­ве­ни за до те­па­ви­ца­та на с.Ба­то­ва за тран­с­пор­ти­ра­не.  Пу­б­ли­ку­ва­ни са и сним­ки на се­чи­ща /на­пи­са­но е, че са от Ба­то­ва, При­леп, Де­б­ре­не, Цър­к­ва, яре­би­ч­на и До­ли­ще/. Та­зи фей­с­бук-но­ви­на […]Ехо от празника

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Присъстващите на тържеството, посветено на 3 март в ОДК-Балчик От­ми­на още ед­на ве­ли­ка да­та за бъл­гар­с­кия на­род и Бъл­га­рия. Тре­ти март е не са­мо на­ци­о­на­лен пра­з­ник, а и ден за пре­к­ло­не­ние пред по­д­ви­га на хи­ля­ди знай­ни и не­з­най­ни  бъл­гар­с­ки и чу­ж­де­с­т­ран­ни си­но­ве, да­ли жи­во­та си за на­ше­то ос­во­бо­ж­де­ние. В на­ве­че­ри­е­то на На­ци­о­нал­ния пра­з­ник на Бъл­га­рия, […]Шахматен турнир

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

Почетният гражданин Мирко Мирков /седналият с бастуна/ и участниците в ежегодния шахматен турнир, посветен на 3 март, организиран от ШК “Балчик”              Фото: М. Костова На 1 март 2014 г. в за­ла­та на ШК „Бал­чик” се про­ве­де тур­нир по ша­х­мат по слу­чай На­ци­о­нал­ния пра­з­ни к на Бъл­га­рия – 3 март. Уча­с­т­ва­ха 16 ша­х­ма­ти­с­ти. Съ­с­те­за­ни­е­то се […]Автобус на UNION IVKONI и балчишка лада се сблъскаха на главната улица

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На То­до­ро­в­ден за ед­ни бе пра­з­ник на кон­с­ки­те ку­шии, за дру­ги – по­вод да се че­с­ти­ти на же­ни­те Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден – 8 март. За бал­чи­к­ли­я­та Г.И., кой­то ни­що не по­до­зи­ра око­ло 10 ча­са и ка­ра в сво­е­то пла­т­но по гла­в­на­та ули­ца „Чер­но мо­ре”, из­ве­д­нъж ви­ж­да пред се­бе си, ка­то че ли се сру­т­ва жи­ли­щен блок. […]Детски отдел на библиотеката “П.Хилендарски”.Балчик

Mar 12th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА, ИЗКУСТВО

Благодаря ти мамо!   Благодаря ти мамо, за твоя топъл скут за майчиното рамо, за майчиния труд… На 5 март Детският отдел на Библиотеката при НЧ ” П.Хилендарски-1870” отново се огласи от детска глъчка. Поводът – 8 март  ден на мама! Де­ца­та от Клуб”При­я­те­ли на Би­б­ли­о­те­ка­та” за по­ре­ден път се съ­б­ра­ха да от­бе­ле­жат на­б­ли­жа­ва­щия пра­з­ник. […]Тържество “Море от любов”

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Тържество “Море от любов”, посветено на майките от ЦДГ “Дъга”, с. Гурково, с директор Валентина Желева, подпомогната от кмета Тодор Георгиев и председателя на ЗК “Гурково” – Тодор Моралийски, се проведе в навечерието на 8 март. Фото: личен архивЗаявления за явяване на държавни зрелостни изпити се подават от 10 до 21 март 2014 г.

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Уче­ни­ци­те, ко­и­то ще се явя­ват през май­с­ка­та се­сия на дър­жа­в­ни зре­ло­с­т­ни из­пи­ти (ДЗИ), тря­б­ва да по­да­дат за­я­в­ле­ния за до­пу­с­ка­не до из­пи­ти ме­ж­ду 10 и 21 март 2014 г. За­я­в­ле­ни­я­та се по­да­ват в учи­ли­ща­та, къ­де­то се обу­ча­ват два­на­де­се­то­к­ла­с­ни­ци­те. В до­ку­мен­та се по­со­ч­ва ка­к­то же­ла­ни­е­то за до­пу­с­ка­не до за­дъл­жи­тел­ния из­пит по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра, та­ка и […]