Архив за January 2014

Съпругата на Ивайло Петров прибрала от боклука кралски столове и маса

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Най-но­ви­те ек­с­по­на­ти в го­с­т­на­та на Дър­жа­вен кул­ту­рен ин­с­ти­тут „Дво­ре­ца“ от та­зи го­ди­на са ори­ги­нал­ни сто­ло­ве и ма­са от оре­хо­во дър­во, съ­о­б­щи ди­ре­к­то­рът на кул­тур­на­та ин­с­ти­ту­ция Же­ни Ми­хай­ло­ва. Ме­бе­ли­те, ко­и­то от­да­в­на би­ли из­че­з­на­ли се по­я­ви­ли от­но­во, бла­го­да­ре­ние на то­ва, че съ­п­ру­га­та на име­ни­тия ни пи­са­тел Ивай­ло Пе­т­ров  Офе­лия, ги при­б­ра­ла от… бо­к­лу­ка. Ис­то­ри­я­та е лю­бо­п­ти­на, раз­ка­з­ва […]Защо напускам България ?

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Визитка на драматурга Яна Добрева е журналист по образование и драматург по призвание. Написала е 8 пиеси досега, поставяни в театри в цялата страна. И през този театрален сезон в София продължават да играят две нейни пиеси – „Пясъчен пъзел” в Театър 199 и „Да поиграем на чилик” в Държавен пътуващ театър. Най-новата й пиеса […]Албена АД ще участва на SATTE

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

За вто­ра по­ре­д­на го­ди­на „Ал­бе­на“ АД ще взе­ме уча­с­тие в най-го­ля­мо­то ту­ри­с­ти­че­с­ко из­ло­же­ние в Ин­дия – SATTE. Пре­д­с­то­я­що­то из­да­ние е от 29 до 31 яну­а­ри 2014 г. и в не­го ще уча­с­т­ват об­що 5 ро­д­ни ком­па­нии. В края на ап­рил Бо­ли­вуд ще за­по­ч­не сним­ки­те на ма­ща­б­на про­ду­к­ция по ро­д­но­то ни Чер­но­мо­рие, съ­о­б­щи тър­го­в­с­ко­то ни ата­ше […]Пресконференция за представяне нови европейски проекти

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 24 януари 2014 г. в Конферентната зала на хотел „Мистрал” – Балчик се проведе пресконференция, на която журналистите от целия добрички регион бяха запознати с три нови проекта, чието начало е вече поставено. Димитрин Димитров, директор на отдел „ТЕМСЕ” към ОбА-Балчик и Димитър Димитров – от същия отдел представиха три европейски проекта: за мелницата, […]Какво целят проектите ?

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

„Мелницата” – гр. Балчик – консервирането, реставрирането и превръщането на сградата в средищен информационен център за потенциалните посетители на града и околностите ще допринесе за развитието на алтернативния туризъм в Балчик, насочен главно към разкриването на богатото културно – историческо наследство в региона, както и ще даде възможност за опазване на сградата – обявена за […]ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Jan 29th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

ОД МВР До­б­рич уве­до­мя­ва гра­ж­да­ни­те на об­ла­ст­та, че счи­та­но от 20 яну­а­ри 2014 го­ди­на, вси­ч­ки дей­но­с­ти свър­за­ни с при­ем на за­я­в­ле­ния за из­да­ва­не на бъл­гар­с­ки до­ку­мен­ти за са­мо­ли­ч­ност, из­вър­ш­ва­ни от Па­с­пор­т­на слу­ж­ба при Вто­ро РУП До­б­рич ще бъ­дат пре­у­с­та­но­ве­ни. Об­с­лу­ж­ва­не­то на гра­ж­да­ни, с по­с­то­я­нен ад­рес на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на До­б­ри­ч­ка, във връ­з­ка с из­да­ва­не­то на […]Авангардна техника за авангардни специалисти в МБАЛ-Балчик

Jan 22nd, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

Д-р Иво Войчев, управител на МБАЛ-Балчик и Сава Тихолов, PR на Община Балчик показват новата техника на представители от Варна на МРР-София Медицинският персонал на МБАЛ-Балчик е в състояние и с ентусиазъм ще работи с новата апаратура в болницата.                                Фото: М.Костова На 16 яну­а­ри 2014 г. на спе­ци­ал­на пре­с­кон­фе­рен­ция пред ме­ди­и­те в ре­ги­о­на д-р Иво […]