Архив за March 2012

Публичен търг

Mar 8th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

“Пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на не­д­ви­жи­ми имо­ти, пре­д­с­та­в­ля­ва­щи   ПИ 02508.72.98 и ПИ 02508.69.111. На ос­но­ва­ние чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Ре­ше­ние 748/17.02.2011 год.на ОбС – Бал­чик; Ре­ше­ния № 47 и 46 по Про­то­кол № […]Проект “И аз имам семейство” в община Балчик

Mar 8th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

През ме­сец март за­по­ч­ва при­е­ма­не­то на за­я­в­ле­ния от кан­ди­да­ти­те за при­ем­ни ро­ди­те­ли по про­ект „И аз имам се­мей­с­т­во”, по кой­то об­щи­на Бал­чик е пар­т­ньор. При­о­ри­те­т­но ще се тър­сят се­мей­с­т­ва за де­ца­та от 0 до 3 го­ди­ни. Ус­лу­га­та при­ем­на гри­жа е до­б­ро­вол­на, про­фе­си­о­нал­на и за­ме­с­т­ва­ща. При­ем­ни­те ро­ди­те­ли ще по­лу­ча­ват въз­на­г­ра­ж­де­ние за от­г­ле­ж­да­не на де­те, а про­фе­си­о­нал­ни­те […]Свобода – за по-добър живот

Mar 8th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Въз­к­ре­се­ни­е­то на на­ро­да ни се от­бе­ля­з­ва вся­ка го­ди­на на тре­ти март. Въз­к­ре­се­ние на на­род, кой­то 500 го­ди­ни тъ­не в мрак. На­род без своя по­ли­ти­че­с­ка и ду­хо­в­на сво­бо­да, без раз­ви­тие на ду­хо­в­на и ма­те­ри­ал­на кул­ту­ра. 500 го­ди­ни? Кол­ко дъл­го? И въ­п­ре­ки вси­ч­ко на­род, кой­то ус­пя­ва да из­во­ю­ва сво­бо­да­та си. В съ­з­на­ни­е­то ми из­п­лу­ват най-сил­ни­те ду­ми, на­пи­са­ни […]8 март

Mar 8th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 8 март празнуват вред жените. На 8 март даряват им цветя. Мъже във обич на жени се вричат, а други кланят им се до земя.   С целувки майките дарявахме, когато бяхме мънички деца. Кокиченцата от снега изравяхме, за да накичим мама в утринта.   Но бързо се изнизаха годините и майки станахме на […]Нашите любими съюзници – за нас!

Mar 8th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

Рай за чу­ж­де­с­т­ран­ния би­з­нес?. Част от аме­ри­кан­с­ка­та фир­ма “ STRATFOR”, име­ну­ва­на ка­то” сен­че­с­то ЦРУ”, из­го­т­вя про­у­ч­ва­ния за кор­по­ра­ти­в­ни кли­ен­ти. Тя да­ва оцен­ка на стра­ни­те, обект на ин­ве­с­ти­ци­о­нен ин­те­рес. Дан­ни­те са обо­б­ще­ни с цве­т­на ска­ла (чер­ве­на- не­га­ти­в­на си­ту­а­ция, зе­ле­на  по­зи­ти­в­на). Най- шо­ки­ра­щи­те дан­ни за Бъл­га­рия са в гра­фа­та- пре­с­тъ­п­ност. От нея по­тен­ци­ал­ни­ят  ин­ве­с­ти­тор на­у­ча­ва сле­д­но­то: -ор­га­ни­зи­ра­на­та […]Застраховката – необходимост в нашия живот

Mar 8th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

По то­зи по­вод се обър­нах към Ма­рий­ка Ни­ко­ло­ва – ръ­ко­во­ди­тел на ЗАД „Ви­к­то­рия” в на­шия град. По­вод е и, че та­зи за­с­т­ра­хо­ва­тел­на ком­па­ния има от­с­ко­ро нов и мо­де­рен офис, до би­с­т­ро „Си­ния лъв” в на­ча­ло­то на ул.”К.Ки­си­мов”. Тъй ка­то из­ве­с­т­но вре­ме бя­х­ме ко­ле­ги в скан­дал­на­та фир­ма „Стан­Тех”, не­ка си го­во­рим на „ти”. Раз­би­ра се. И […]Публичен търг за имот в с. Бобовец

Mar 8th, 2012 | От | Категория: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл.68 от НОР­ПУ­РОИ на Об­щин­с­ки съ­вет-Бал­чик и За­по­вед № 193/23.02.2012г. на Кме­та на об­щи­на Бал­чик. Об­щи­на Бал­чик обя­вя­ва пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор 04515.11.22 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та и ка­да­с­т­рал­ни­те ре­ги­с­т­ри на с.Бо­бо­вец, одо­б­ре­на със За­по­вед №300-5-7/09.02.2004год. на Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор на АГКК, пре­д­с­та­в­ля­ващ зе­ме­дел­с­ка зе­мя с на­чин […]