Архив за August 2011

“Захарни изделия – Варна” търси да назначи оператор на производствена машина и механик

Aug 17th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Общинско предприятие за туризъм “Мадарски конник” в град Шумен

Aug 17th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Обучения

Aug 17th, 2011 | От | Категория: РЕКЛАМИ


Затворена тоалетна

Aug 17th, 2011 | От | Категория: ДРУГИ

В квар­тал „Ба­лик“, сре­щу ап­те­ка­та , се на­ми­ра об­щин­с­ки­ят па­зар. Мя­с­то­то му е сред мно­же­с­т­во  ма­га­зи­ни и око­ло не­го има го­ля­мо дви­же­ние на хо­ра. В за­к­ри­та­та част на па­за­ра има об­ще­с­т­ве­на то­а­ле­т­на, ко­я­то оба­че ви­на­ги е за­т­во­ре­на, за­що­то ня­ма­ло кой да я чи­с­ти. Към ве­с­т­ни­ка ни се обър­на Ер­кан Се­бай­ди­нов,кой­то е бил гру­бо из­пъ­ден и […]Международна изложба на карикатурата

Aug 17th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Из­ло­ж­ба на ка­ри­ка­ту­ра­та „Гра­дът, без кой­то не мо­жем” ще бъ­де пре­д­с­та­ве­на на 17.08.2011 г. от 16.00 ча­са в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция. Тя пре­д­с­та­в­ля­ва ма­ща­б­но ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­би­тие, къ­де­то се сре­щат и до­пъл­ват раз­ли­ч­ни сти­ло­ве и тен­ден­ции в ка­ри­ка­ту­ра­та, на­со­че­ни към об­ща­та, ак­ту­ал­на и все по-бо­ле­з­не­на те­ма: чо­ве­кът и гра­дът. На­д­х­вър­ляй­ки гра­ни­ци­те на за­ба­в­но­то, твор­би­те по­д­ти­к­ват […]Като по десетата скала на Рихтер

Aug 17th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

Разтърсващият квинтет: Мартин Пантелеев (цигулка), Йосиф Радионов (цигулка), Пантелей Пантелеев (кларинет), Марта Пантелеева (виола) и Слави Динев (виолончело)         Фото: Г.Йовчев Сце­на­та на хо­тел “Ми­с­т­рал” по край­б­ре­ж­на­та алея бе­ше раз­тър­се­на от из­пъл­не­ни­е­то на Ве­с­ко Еш­ке­на­зи /ци­гул­ка/ и Лю­д­мил Ан­ге­лов /пи­а­но/. В му­зи­ка­та слу­чай­но­с­ти ня­ма. Ше­с­т­на­де­се­т­го­ди­ш­но­то при­я­тел­с­т­во ме­ж­ду два­ма­та до­ка­з­ва ду­ми­те на Кон­с­тан­тин Зи­да­ров, ут­вър­де­но име в […]Талант и майсторство празнуваха заедно

Aug 17th, 2011 | От | Категория: В РЕГИОНА

То­ва се слу­чи на че­т­вър­тия ден на фе­с­ти­ва­ла „Бал­чик кла­сик дейз” под на­д­с­лов „Ле­тен му­зи­ка­лен бу­кет” по слу­чай 60-го­ди­ш­ни­на­та на проф.Йо­сиф Бо­ри­сов Ра­ди­о­нов.  А ето ка­к­во зна­ем за не­го – ро­ден в Со­фия през 1951 г., пръв не­гов учи­тел е бил ба­ща му, а в му­зи­кал­на­та кон­сер­ва­то­рия е в кла­са на проф.Вл.Ав­ра­мов. За Ра­ди­о­нов кри­ти­ци­те […]