В РЕГИОНА

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” град Балчик

юни 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Финал на учебната 2013/2014 г. Здравей Синьо лято Ка­к­то пя­сък в раз­т­во­ре­ни дла­ни ме­ж­ду пръ­с­ти­те бър­зо из­ти­ча, тъй по пъ­ти­ща с ве­ч­ност по­с­т­ла­ни дни­те на­ши за­дъ­ха­но ти­чат.   Издигане на националното знаме По тра­ди­ция за­вър­ш­ва­щият ви­пуск пре­да­ва зна­ме­то на най-до­с­той­ни­те се­д­мо­к­ла­с­ни­ци: Йо­а­на Ди­ми­т­ро­ва, Ве­се­лин Ха­джи­лар­с­ки и Су­зан Апа­зо­ва. На­ци­о­нал­но­то зна­ме из­ди­г­ат пре­по­да­ва­те­ли­те, из­б­ра­ни за “Учи­те­ли […]При­к­лю­чи 23 фе­с­ти­вал „Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во“

юни 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

За 23-ти път в Бал­чик се про­ве­де фе­с­ти­вал на аван­гар­д­но­то из­ку­с­т­во „Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во“ с те­ма „Смя­на на мя­с­то­то“. От 2 до 12 юни  ви­дя­х­ме твор­ци от раз­ли­ч­ни стра­ни и кон­ти­нен­ти – Ев­ро­па и Ав­с­т­ра­лия, с раз­ли­ч­но твор­че­с­ко ам­п­лоа и раз­ли­ч­на въз­раст. Фе­с­ти­ва­лът, ор­га­ни­зи­ран от из­ве­с­т­ния ху­до­ж­ник и член на УС на СБХ Ди­ми­тър Гро­з­да­нов, […]Детска танцова школа при НЧ “В. Левски” Балчик

юни 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Детската танцова школа при Народно читалище “Васил Левски – 1959” Балчик, с ръководител Галина Гавраилова, се представи отлично на IV фестивал “Слънчева България”, който имаше два конкурсни дни и гала концерт на пл. “21 септември” Балчик и пл. “Свобода” Добрич. Грамоти бяха раздадени на всички участници във фестивала от България, Русия, Украйна, Северна Осетия – […]II Фестивал “Гурково пее и танцува”

юни 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Добруджанци обичат юнските дни и нощи сред равните поля. Сутрин се чува, нейде сред полето, песента на жътварка, а вечер лягат по гръб – замаяни слушат песента на щурците и гледат звездите. Песента сякаш извира от самите недра на земята – дивна хармония. Душата на добруджанците се рее някъде и те разбират каква нищожна, но […]Пър­ви­те ме­с­та в те­ни­са на ма­са са ви­на­ги за бал­чи­к­лии

юни 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

В края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца, на 13,14 и 15 юни,  се про­ве­де Дър­жа­в­но­то ин­ди­ви­ду­ал­но пър­вен­с­т­во по те­нис на ма­са за ве­те­ра­ни. Го­с­то­п­ри­ем­ни­ят ком­п­лекс „Ру­сал­ка“ в гр.До­б­рич бе пре­пъл­нен с фе­но­ве на зре­ли­те иг­ра­чи. Ес­те­с­т­ве­но най-мно­го бе ап­ло­ди­ран на­ши­ят Бо­рис Чер­вен­ков, кой­то из­во­ю­ва пър­во­то мя­с­то, а ве­д­на­га след не­го по то­ч­ки се кла­си­ра на вто­ро мя­с­то […]Kурс за обучение на екскурзоводи за атрактивните балчишки туристически обекти

юни 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Красен Русев, председател на сдружение “Еврика”, Божанка Добрева, експерт в Сдружението, Антраник Манукян и Диана Тилкова – Павлова проведоха курс за обучение на екскурзоводи за атрактивните балчишки туристически обекти – Мелницата на “Рибарски площад”, Крепостта в кв. “Хорионт” и Текето “Ак Язалъ Баба-Св. Атанас” с. Оброчище. Фото: БТПроект: “Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик”

юни 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Договор за БФП № 13-22-59 от 16.12.2013 г. Блага Димитрова, лектор по ОП “Административен капацитет” и Стоян Петков, мл. експерт към отдел “ЕМС” представят проект “Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик.     Фото: М. КОСТОВА  • Оперативна програма „Административен капацитет” • Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” • Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна […]