В РЕГИОНА

До есен­та пъ­тят Се­но­кос – Дро­п­ла ще е ре­мон­ти­ран

авг 7th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 1 август кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов да­де ход на ре­мон­та на пъ­тя ме­ж­ду се­ла­та Дро­п­ла, Пря­с­па и Се­но­кос. Дъл­га­та бли­зо 8 км от­се­ч­ка от го­ди­ни пре­чи на раз­ви­ти­е­то на се­ла­та за­ра­ди зей­на­ли­те ог­ром­ни ду­п­ки по пъ­тя, а жи­те­ли­те им тря­б­ва­ше да оби­ка­лят 20 км, за да не тро­шат ав­то­мо­би­ли­те си на път […]Ремонт в СОУ “Христо Ботев”

авг 7th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

Предмет на поръчката:“Преустройство на помещения в зали за практически занимания, ремонт на физкултурен салон, съблекални и тоалетни в СОУ ,,Христо Ботев’’ гр. Балчик’’ Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 07.08.2014  г. Лице за приемане на офертите – Красимира Костова  Оферти за изготвяне на ваучери

авг 7th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

Предмет на поръчката -  Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга “Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2014 г. Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 06.08.2014 г. Лице за приемане на офертите – Красимира […]Посрещнати от приятели – изпратени от кръстници!

авг 7th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

 Димка Малева, председател на клуб “Хинап” – Балчик връчва кръщелно свидетелство на певческата група от с. Козлодуйци, Добричко. На 23 юли 2014 г. по­се­ти­х­ме град Бал­чик и на­ши­те при­я­те­ли от клуб „Хи­нап” с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва, ко­и­то ни го­с­ту­ва­ха на 8 но­ем­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на, по по­вод на­шия пра­з­ник на хри­зан­те­ма­та в с.Ко­з­ло­дуй­ци. Де­нят бе­ше слън­чев […]Курбан за здраве

авг 7th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Георги Андонов, председател на пенсионерски клуб “Младост” е сред обществениците на 2013 г.: Ангел Събев, Мирко Мирков, д-р Иво Войчев, Георги Андонов, д-р Дияна Малчева, Виктор Лучиянов, Евгения Кирилова, Николай Ангелов, Димка Малева, Веска Близнакова и Маруся Костова. Съ­бо­та е. По­чи­вен ден. По обяд е го­ре­що, но ни­що не спи­ра пен­си­о­не­ри­те от клуб „Мла­дост” у […]Поздравителен адрес

авг 7th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

до НЧ „Васил Левски – 1959” – гр. Балчик 55-годишно читалище Ти раздаваше на всички светлина, ти раздаваш всекиму. С нашата душевна топлина ти сплотяваш и каляваш – Българския дух спасяваш.   Ти, Читалище народно, името на Левски взело, днес си факел неугасващ, днес си център неувяхващ.   Всеки, който те прекрачи, с умиление те […]Криминална част

авг 7th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Присъда за двадесет и пет години “лишаване от свобода” постанови Окръжен съд – Добрич С при­съ­да от 21.07. 2014г. Ок­ръ­жен съд – До­б­рич при­з­на по­д­съ­ди­мия Тан­сел Е. Х., жи­вущ в гр. До­б­рич, за ви­но­вен в сле­д­ни­те пре­с­тъ­п­ле­ния : На 08.02.2014г. сре­щу 09.02.2014г. в гр. До­б­рич от­в­ля­къл Але­к­сан­д­ра Ж. К. от гр. До­б­рич, а де­сет дни […]