В РЕГИОНА

Криминални новини

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 01 март, в РУ Балчик е получено съобщение от М.Д. (50 г.), служител във фирма „Енерго про мрежи” АД за констатирано незаконно присъединяване към електропреносната мрежа в гр.Балчик. При посещение на местопроизшествието е установено, че в частен дом С.Д., на 52 г. от с.гр. е осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа. По случая е […]Зад решетките остава мъж от Балчик, наръгал с кухненски нож съгражданин

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Апе­ла­ти­в­ни­ят съд във Вар­на по­т­вър­ди най-те­ж­ка­та мяр­ка за про­це­су­ал­на при­ну­да спря­мо Сто­ян Сте­фа­нов от Бал­чик. 26 го­ди­ш­ни­ят мъж е при­в­ле­чен ка­то об­ви­ня­ем по до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во на по­ли­цей­с­ко­то уп­ра­в­ле­ние в Бал­чик за то­ва, че на 16 яну­а­ри та­зи го­ди­на в ро­д­ния си град на­п­ра­вил опит да убие 34-го­ди­ш­ния Ивай­ло Ге­ор­ги­ев, съ­о­б­щи пре­с­цен­тъ­рът на съ­да. В на­ча­ло­то […]ДПС в област Добрич почете жертвите на терористичния акт в Турция

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

С ед­но­ми­ну­т­но мъл­ча­ние де­ле­га­ти­те на Об­ла­с­т­на­та кон­фе­рен­ция на ДПС в До­б­рич по­че­то­ха жер­т­ви­те на по­ре­д­ния са­мо­у­бий­с­т­вен атен­тат,  из­вър­шен на 19 март 2016 г. в цен­тъ­ра на Ис­там­бул. „От име­то на об­ла­с­т­ния съ­вет на ДПС  До­б­рич из­ра­зя­ва­ме ис­к­ре­ни съ­бо­ле­з­но­ва­ния на­па­де­ния към бли­з­ки­те и се­мей­с­т­ва­та на за­ги­на­ли­те при те­ро­ри­с­ти­ч­ния акт в  Ре­пу­б­ли­ка Тур­ция.  Ос­т­ро осъ­ж­да­ме те­ро­ри­з­ма, чи­и­то […]Тепърва ДПС ще решава съдбата на членовете си – учредители на партията на Местан

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Из­к­лю­че­ни от ДПС, но и на­с­то­я­щи чле­но­ве на пар­ти­я­та, има сред хо­ра­та от об­ласт До­б­рич, ко­и­то са при­съ­с­т­ва­ли на уч­ре­дя­ва­не­то на ор­га­ни­за­ци­о­нен ко­ми­тет за уч­ре­дя­ва­не на но­ва­та пар­тия ДОСТ – Де­мо­к­ра­ти за от­го­вор­ност, сво­бо­да и то­ле­ран­т­ност, съ­о­б­щи за Topnovini.bg об­ла­с­т­ни­ят ли­дер на дви­же­ни­е­то д-р Ер­динч Ха­джи­ев. Най-мно­го­б­рой­на на уч­ре­дя­ва­не­то е би­ла де­ле­га­ци­я­та от Кър­джа­ли  око­ло […]Благовещение – 25 март

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Хри­с­ти­ян­с­ка­та цър­к­ва пра­з­ну­ва то­зи ден в чест на Бла­га­та вест, ко­я­то Ар­хан­гел Ми­ха­ил съ­о­б­ща­ва на Де­ва Ма­рия, че ще ста­не май­ка на Бо­жия син – Спа­си­те­ля на све­та. Бла­га­та вест да­ва и име­то на пра­з­ни­ка – Бла­го­ве­ще­ние. В бъл­гар­с­ка­та тра­ди­ция де­нят се свър­з­ва с ид­ва­ща­та про­лет и е из­ве­с­тен ка­то Бла­го­вец или по­ло­вин Ве­ли­к­ден. Спо­ред […]“Книги за смет” се завръща на 16 април с нови заглавия и участието на още градове

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

За че­т­вър­та по­ре­д­на го­ди­на „Кни­ги за смет”, най-ус­пе­ш­на­та ини­ци­а­ти­ва, обе­ди­ня­ва­ща че­те­не­то и от­го­вор­но­то от­но­ше­ние към окол­на­та сре­да, ще стар­ти­ра на 16 ап­рил в Со­фия и ще се раз­вие по ета­п­но в раз­ли­ч­ни­те гра­до­ве до края на ме­сец май. Та­зи го­ди­на към уча­с­т­ни­ци­те се при­съ­е­ди­ня­ва Кю­с­тен­дил, ка­то по тра­ди­ция кам­па­ни­я­та ще се про­ве­де и в Бур­гас, […]РЗИ Добрич ще отбележи Световния ден на водата

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Све­то­в­ния ден на во­да­та Ре­ги­о­нал­на­та здра­в­на ин­с­пе­к­ция в До­б­рич ще от­бе­ле­жи  с раз­ли­ч­ни про­я­ви, ин­фор­ми­рат от­там. На 23 март пре­д­с­та­ви­тел на РЗИ ще уча­с­т­ва в ра­бо­т­на сре­ща-кон­сул­та­ция по об­съ­ж­да­не на про­е­к­ти­те на ак­ту­а­ли­зи­ра­ния План за уп­ра­в­ле­ние на ре­ч­ни­те ба­сей­ни в Чер­но­мор­с­ки ре­ги­он за ба­сей­но­во уп­ра­в­ле­ние на во­ди­те 2016-2021 г., План за уп­ра­в­ле­ние на ри­с­ка от […]