В РЕГИОНА

10 XI – успешно реализиран план на ЦРУ или предателство

ное 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Два­де­сет и пет го­ди­ни на­де­ж­ди, два­де­сет и пет го­ди­ни оча­к­ва­ния на све­т­ло­то и же­ла­но бъ­де­ще или два­де­сет и пет го­ди­ни в лъ­жи? Въ­п­ро­си, на ко­и­то все още ис­ка­ме да да­дем  то­чен и ясен от­го­вор. Вси­ч­ки ми­на­х­ме и ос­та­ря­х­ме във вре­ме­то под мо­то­то на раз­ли­ч­ни ло­зун­ги: „ 45 го­ди­ни сти­гат”, „ Ние мо­жем”, „ За нов […]Конкурс „Здравей, Коледа“

ное 6th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА


Търговищкият театър представи в Балчик “Пеперудите са свободни” от Л.Герш

окт 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

„Пе­пе­ру­ди­те са сво­бо­д­ни” на Ле­о­полд Герш е ед­на от най-иг­ра­ни­те хи­то­ви пи­е­си у нас. По­с­та­вя­на е ня­кол­ко пъ­ти в Те­а­тър „Со­фия”, в Ру­се, Шу­мен, Раз­г­рад, Мон­та­на /по­с­та­но­в­ка­та е на бал­чи­ш­кия ре­жи­сьор Юри Ста­т­ков/ и за пър­ви път в Бла­го­е­в­г­рад под ре­жи­су­ра­та на юри­с­та Ко­с­та­дин Бан­ду­тов. Най-при­в­ле­ка­тел­на за ут­вър­де­ни­те ак­т­ри­си е ро­ля­та на май­ка­та на сля­по­то […]Художничката Петя Денева откри седмата си изложба в “Двореца” – Балчик

окт 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

То­ч­но на Хри­с­то­ва­та си въз­раст, 33 го­ди­ни, ед­на мла­да и бя­ла де­вой­ка от Бе­лия ни град, уре­ди в га­ле­рия „Ти­хо­то гне­з­до” в Дво­ре­ца Бал­чик сво­я­та се­д­ма по­ред из­ло­ж­ба. Още по­м­ня пър­во­то ек­с­по­ни­ра­не на не­й­ни­те пър­ви кар­ти­ни пре­ди 7 го­ди­ни в Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия Бал­чик. Бя­ха до­ш­ли мно­го ро­д­ни­ни и при­я­те­ли, ка­к­то и се­га, да я по­д­к­ре­пят, […]Песни и хляб на Беклемето

окт 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 29 ав­густ гру­па­та за ав­тен­ти­чен фол­к­лор при Пен­си­о­нер­с­ки клуб „Мла­дост” гр.Бал­чик взе уча­с­тие във фол­к­лор­ния съ­бор „Ка­пи­тан Дя­до Ни­ко­ла”, кой­то се про­ве­ж­да за ос­ми път в град Тря­в­на. От на­ша­та об­щи­на бя­ха и дро­п­лен­с­ка­та гру­па .Въ­п­ре­ки ор­га­ни­за­ци­он­ни­те и фи­нан­со­ви про­б­ле­ми, с лю­бе­з­но­то съ­дей­с­т­вие на пре­д­се­да­те­ля на ОбС Бал­чик Ви­к­тор Лу­чи­я­нов, то­ва пъ­ту­ва­не се осъ­ще­с­т­ви. […]На гости на пенсионерите от град Нови Пазар

окт 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 11 ок­том­в­ри се от­зо­ва­х­ме на по­ка­на­та на на­ши­те при­я­те­ли пен­си­о­не­ри от гр. Но­ви па­зар да им го­с­ту­ва­ме по слу­чай те­х­ния пра­з­ник на гра­да  и 15- го­ди­шен юби­лей на клу­ба им. По­с­ре­щ­на­ха ни по стар бъл­гар­с­ки оби­чай с то­п­ла ху­ба­ва по­га­ча, с мно­го обич, тър­же­с­т­ве­но на­с­т­ро­е­ние, на­ро­д­на му­зи­ка и кръ­ш­но хо­ро. От сло­во­то на Г-жа […]Архангелова задушница

окт 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ар­хан­ге­ло­ва­та за­ду­ш­ни­ца, на­ри­ча­на още Ар­хан­гел­с­ка за­ду­ш­ни­ца, Ран­ге­ло­ва за­ду­ш­ни­ца, Хран­ге­ло­во­то оду­ше е ед­на от три­те най-го­ле­ми. От­бе­ля­з­ва се в пър­ва­та съ­бо­та пре­ди Ар­хан­ге­ло­в­ден – за­що­то съ­бо­та е от­ре­де­на за ден на по­кой­ни­ци­те. Във все­ки пра­во­с­ла­вен храм на Ар­хан­ге­ло­ва за­ду­ш­ни­ца се пра­ви Об­ща па­ни­хи­да за по­чи­на­ли­те, мо­лим се за ду­ша­та на мър­т­ви­те и па­лим свещ. На за­ду­ш­ни­ца […]