В РЕГИОНА

Покана за сесия

ное 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 но­ем­в­ри 2014 го­ди­на (че­т­вър­тък) от 09.?? ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния ДНЕВЕН РЕД: 1. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на ак­ту­а­ли­зи­ран бю­джет на об­щи­на Бал­чик за 2014 го­ди­на. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов […]Спо­де­лям те­зи при­ме­ри за до­б­ро­то на бъл­га­ри­те

ное 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

За де­сет­те го­ди­ни, пре­жи­ве­ни в Бъл­га­рия, в съ­з­на­ни­е­то ми се вгра­ди­ха за­ви­на­ги об­ра­зи на мно­го при­ве­т­ли­ви хо­ра. За тях раз­ка­з­ва­ме ви­на­ги с удо­вол­с­т­вие , ко­га­то сме в Ру­сия или Фин­лан­дия, къ­де­то ние жи­вем. Се­га вси­ч­ко се про­ме­ни. Пре­ди ни­ко­га не сме сре­ща­ли да се от­на­сят към ру­с­на­ци­те с та­ко­ва от­к­ри­то пре­з­ре­ние. А ето, че ве­че […]Чудната приказка за изкуството

ное 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

В по­пу­ляр­на­та бал­чи­ш­ка сла­д­кар­ни­ца „Се­дем­те лу­ли“, от­къ­де­то в то­п­ли­те слън­че­ви дни чо­век мо­же с ча­со­ве да се лю­бу­ва на гле­д­ка­та към мо­ре­то, към Ка­ли­а­к­ра при до­бър къ­с­мет, към пи­ра­ми­дал­ни­те хо­те­ли на „Ал­бе­на“ и „Зла­т­ни­те пя­съ­ци“,  към не­о­бя­т­ния про­с­тор, къ­де­то не­бе­то и мо­ре­то се сли­ват в не­ве­ро­я­т­на си­не­ва, но и че­с­то оти­ва да из­пие ча­ша аро­ма­т­но […]Гражданите са против такава гледка в хубавия ни град Балчик

ное 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

“Зелените площи и стълбища на града, кой ли трябва да ги поддържа?” – пита Севтар Сафетов и е заснел най-популярния път от Автогарата към Махалата Та­ка из­г­ле­ж­да ули­ца Пе­та на ви­ла зо­на Сбор­но Мя­с­то. Та­ка е ве­че по­ве­че от се­д­ми­ца. Да по­пи­та­ме об­щи­на­та, при то­ва по­ло­же­ние и бе­зо­т­го­вор­ност от не­й­на стра­на, ние мо­же ли да […]Се­дем дни, три по­бе­ди и тре­то мя­с­то във вре­мен­но­то кла­си­ра­не за „Чер­но­мо­рец“ Бал­чик

ное 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

С го­лям ин­те­рес, съ­в­сем ес­те­с­т­ве­но, се оча­к­ва­ше фу­т­бол­на­та сре­ща ме­ж­ду от­бо­ри­те на “ Чер­но­мо­рец“ Бал­чик и “ Ка­ли­а­к­ра“ Ка­вар­на, за­що­то пре­ди де­се­ти­на дни на­ши­ят от­бор спе­че­ли пре­кия дву­бой ме­ж­ду два­та от­бо­ра с ре­зул­тат 3:2 за ку­па­та на в-к “ До­б­ру­джан­с­ка три­бу­на“ До­б­рич. На 9 но­ем­в­ри/не­де­ля/ 2014 г. в 14:45 гла­в­ни­ят съ­дия на ма­ча Цве­тан Кръ­с­тев […]КОНЦЕРТ НА САЛСА КЛУБ “ДЕСИТА” В НЧ “П. ХИЛЕНДАРСКИ – 1870” БАЛЧИК

ное 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 12 ноември 2014 г. основателят на салса клуб “Десита” Балчик – Десислава Тодорова, организира концерт с много и различни танци, в които участваха  танцьори на клуба и инструктори по салса. Главен инструктор на салса клуб “Десита” е партньорът на Десислава Тодорва Диян Вичев. Публиката видя необичайният вариант на салсата – руеда, байландо, бачата, азафата, […]Как се из­вай­ва с ду­ша!

ное 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

И то с от­к­ро­я­ва­ща се на­си­те­ност, по та­къв на­чин да те те­г­ли в без­к­рая на на­ши­те яв­ни и тай­ни же­ла­ния, стре­ме­жи, ком­пен­са­тор­ни ми­го­ве на съ­т­во­ре­на из­не­на­да. Имен­но то­ва е на­п­ра­ви­ла на­ша­та съ­г­ра­ж­дан­ка Ма­рия Пе­т­ро­ва Сто­я­но­ва със сво­я­та сти­хо­с­бир­ка “ GPS към се­бе си“. Ед­на кни­ж­ка – по­с­ла­ние за тре­пе­т­ни съ­к­ро­ве­ни ми­го­ве, но с яс­ни пра­ви­ла […]