В РЕГИОНА

На­г­ра­ди­ха до­б­ри­ч­лия с най-го­ля­мо­то от­ли­чие в ту­ри­з­ма на Бал­ка­ни­те

мар 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Бал­кан­с­ки­ят али­анс на хо­те­ли­ер­с­ки­те асо­ци­а­ции връ­чи при­за за най-до­бър хо­тел ме­ни­джър на Бал­ка­ни­те за 2014 г. на 35-го­ди­ш­ния Ясен Ще­рев от До­б­рич. Той е с дъл­го­го­ди­шен опит в об­ла­ст­та на хо­те­ли­ер­с­т­во­то и в мо­мен­та е гла­вен ме­ни­джър на „Ха­ва­на“ – хо­тел, ка­зи­но & СПА и на „Па­ра­дайс Грйин парк хо­тел“ и апар­та­мен­ти в ку­рор­та „Зла­т­ни […]Взломен кафе апарат

мар 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 26 яну­а­ри, око­ло 05:00 при об­ход на ав­то­па­т­рул на РУМВР Бал­чик е ус­та­но­ве­но, че в гр. Бал­чик, по ул. „Вар­нен­с­ка“, е взло­мен ули­чен ка­фе ав­то­мат, со­б­с­т­ве­ност на 39-го­ди­шен жи­тел на гр. Бал­чик. Ус­та­но­ве­но е, че за вре­ме­то от 20:30 ча­са на 25 яну­а­ри до 05:00 ча­са на 26 яну­а­ри, не­из­ве­с­тен из­вър­ши­тел чрез взло­мя­ва­не на […]Ай­хан Ап­ти – ше­с­ти на Ев­ро­пей­с­ка ку­па

мар 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ай­хан Ап­ти се на­ре­ди на ше­с­то мя­с­то в хвър­ля­не­то на чук при мла­де­жи­те под 23 го­ди­ни на Ев­ро­пей­с­ка­та ку­па по зим­ни хвър­ля­ния. На­д­п­ре­ва­ра­та се про­ве­де в Лей­рия (Пор). Съ­с­те­за­те­лят от Бал­чик по­с­ти­г­на 67.52 м. Ап­ти за­по­ч­на съ­с­те­за­ни­е­то с 67.31 м, след то­ва на­п­ра­ви фа­ул. Ре­ги­с­т­ри­ра най-сил­но­то си по­с­ти­же­ние в тре­то­то за­сил­ва­не, по­с­ле­д­ва­ха 67.48 м, 65.88 […]Зумба в село Оброчище

мар 18th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Зум­ба про­г­ра­ма­та на­би­ра все по­ве­че по­пу­ляр­ност, ка­к­то в чу­ж­би­на, та­ка и в Бъл­га­рия. Зум­ба е то­ни­зи­ра­ща, ефе­к­ти­в­на, ле­с­на за сле­д­ва­не вдъ­х­но­ве­на от ла­ти­но тан­ци­те тан­цо­ва фи­т­нес за­ба­ва, ко­я­то ка­ра хо­ра­та по све­та да се за­ба­в­ля­ват, до­ка­то се гри­жат за тя­ло­то си. От са­мо­то си съ­з­да­ва­не тя се раз­ра­с­т­ва до­тол­ко­ва, че ста­ва най-го­ля­ма­та и най-ус­пе­ш­на­та фи­т­нес […]Литературен конкурс в Каварна „Же­на­та – ве­ч­на­та и свя­та­та“ с най – много участници от Балчик

мар 12th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

…И све­тът – за­лю­лян от не­й­ни­те ръ­це. …И при­з­на­ни­е­то за све­та за­по­ч­ва от нея. …И тя ста­ва свят на вдъ­х­но­ве­ние, въ­о­б­ра­же­ние, при­з­ва­ние …Вси­ч­ко то­ва в един ли­те­ра­ту­рен кон­курс, обя­вен от би­б­ли­о­те­ка­та при НЧ „Съ­г­ла­сие 1890″ гр.Ка­вар­на, по по­вод Ос­ми март – Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на же­на­та. Те­ма­та из­п­ра­ви през из­пи­та­ние твор­че­с­ко­то вдъ­х­но­ве­ние на 22 ав­то­ри, уча­с­т­ва­ли […]Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва – от­ли­че­на ка­то Об­ще­с­т­ве­ник на 2014 го­ди­на

мар 12th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва – на­ро­д­на пе­ви­ца на Бал­чик, на До­б­ру­джа, на ця­ла­та бъл­гар­с­ка на­ция. Ви­со­та на пе­сен­ния фол­к­лор на бъл­га­ри­те, до­с­ти­га тя, осо­бе­но ко­га­то пее се­ве­ро­до­б­ру­джан­с­ки­те пе­с­ни на на­ши­те пра­де­ди, чий­то дух ви­тае на се­вер от Ду­на­ва и се пре­ли­ва тук в зву­ци­те на ед­на сър­ца­та пе­ви­ца, ко­я­то па­зи то­ва, ко­е­то са и за­ве­ща­ли. И пее […]„Вре­ме­то се стра­ху­ва от пи­ра­ми­ди­те“ /Хе­ро­дот/

мар 12th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

„Вси­ч­ко на то­зи свят се стра­ху­ва от вре­ме­то, но вре­ме­то ще се уп­ла­ши от пи­ра­ми­ди­те“ /ара­б­с­ки по­ет от ХIII век/ При­ка­з­ка­та за из­ку­с­т­во­то, та­зи най-при­в­ле­ка­тел­на при­ка­з­ка в ис­то­ри­я­та на чо­ве­ш­ка­та ци­ви­ли­за­ция, от­но­во съ­б­ра в сла­д­кар­ни­ца „Се­дем­те лу­ли“ гру­па да­ми, по­ка­не­ни от ини­ци­а­ти­в­на­та ни съ­г­ра­ж­дан­ка Лю­д­ми­ла Пе­т­ро­ва. Ин­те­ре­сът към из­ку­с­т­во­то на Дре­в­ния Еги­пет, кой­то бе­ше те­ма […]