В РЕГИОНА

Х Класик рали “Варненски автомобилен събор” в Балчик

авг 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Две ле­та съм сви­де­тел на от­ли­ч­но ор­га­ни­зи­ра­ния Вар­нен­с­ки ав­то­мо­би­лен съ­бор на ко­ли-ве­те­ра­ни, кой­то има ис­то­рия и в Бал­чик ка­то част от мар­ш­ру­та. Де­се­ти­ят по ред съ­бор за­по­ч­на от Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та във Вар­на на 23 ав­густ 2014 г., ор­га­ни­зи­ран от “Не­п­тун мо­тор­с­порт” със съ­дей­с­т­ви­е­то на “Ав­то мо­то ре­т­ро клуб”  Вар­на, и АСК-СБА  Вар­на. […]Из­ло­ж­ба – жи­во­пис „СЛЪН­ЧЕ­ВИ ПЪ­ТЕ­КИ“

авг 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Из­ло­ж­ба­та – жи­во­пис „Слън­че­ви пъ­те­ки“ е в ре­зул­тат на про­ве­де­ния пле­нер в Дво­ре­ца- Бал­чик през про­лет­та на 2014 го­ди­на. То­ва е три­най­се­то из­да­ние на еже­го­д­ния пле­нер „Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов- сре­ща на ев­ро­пей­с­ки мо­ре­та“. В из­ло­ж­ба­та са пре­д­с­та­ве­ни осем­те уча­с­т­ни­ци в пле­не­ра: Да­ри­на Яне­ва, Сил­ви Ба­се­ва, Ма­ри­я­на Ма­ри­но­ва, Пен­чо До­б­рев, Ди­ми­тър Ви­та­нов, Бо­рис Же­лев, Ан­д­рей Янев, […]Международен фестивал на изкуствата “Трикси” – Балчик 2014

авг 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Лауреати на фестивала “Трикси” са балчишките деца: Поли Сивкова, Мирослава Кирчева от ОДК Балчик с р-л Мила Маврова и Мартин Кръстев от ч-ще “П. Хилендарски” Балчик с р-л д-р Валентина Георгиева Яна Димитрова, Стелияна Тодорова,  Траяна Цанкова и Сияна Калоянова, заедно със ръководителката си Ценка Горалова от град Севлиево спечелиха лауреатски приз на фестивала “Трикси” […]Незабравима випускна среща

авг 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 9-ти август 2014 г., събота, в ресторант “Селена” Балчик се проведе срещата на випуск 1964 г., по случай 50-годишнината от завършването на гимназията в Балчик. Присъстваха 22 души. Гост на срещата беше любимата ни учителка Сиса Петкова. Срещата беше много приятна, вълнуваща. Припомнихме си щуротиите, които вършихме в училище. Споменахме с уважение имената на […]Втори фестивал на фойерверките в Каварна

авг 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Феерия от водни бомби и светлинен дъжд, букет от огнени кълба видяха посетителите на втория фестивал на фойерверките в Каварна. През двете фестивални вечери шест лицензирани фирми взривиха над 12 тона фойерверки, демонстрирайки пиротехнически ефекти на фона на музикални ритми. Румънската заря бе кулминацията на фестивала, накарала публиката да занемее пред гледката на огнения вихър. […]Бесарабски българи в Балчик

авг 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Хор за народно творчество от гр. Твардица, Република Молдова, с ръководител Галина Желябова, гостуваха на нашия град в началото на август. На връщане от гр. Айвалък, Турция, те посетиха родния град на своите деди – град Твърдица, Сливенско. Българите, живеещи в Молдова, милеят много за България. С чувство на преклонение изнесоха концерти в Ген. Тошево, […]Разтърсващо съприкосновение с поезията в Копривщица ПРАЗНИЦИ, ПОСВЕТЕНИ НА НАЙ-НЕЖНИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЕТ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

авг 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

То­ва по­чу­в­с­т­ва­х­ме вси­ч­ки, ко­и­то бя­х­ме до­ш­ли в град Ко­п­ри­в­щи­ца, къ­де­то от 15 до 17 ав­густ 2014 г. се про­ве­до­ха „Дим­чо­ви­те по­е­ти­ч­ни пра­з­ни­ци“. Сред нас има­ше и чу­ж­ден­ци, с ко­и­то раз­го­ва­рях по вре­ме на тър­же­с­т­ва­та, а об­щу­ва­не­то с тях и бъл­га­ри­те по­д­си­ли зна­чи­мо­ст­та им, за­що­то е факт, че те са ве­че все по-ря­д­ко сре­ща­щи се по­е­ти­ч­но […]