В РЕГИОНА

Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени

юли 9th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ


Слънчевите измерения на възторга

юли 9th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Художникът Огнян Кузманов откри изложба в “Двореца”, на която можете да се насладите и да закупите картини до 15 юли. фото: Г. ЙОВЧЕВ То­ва яв­но и тай­но се крие по за­га­дъ­чен на­чин сред кар­ти­ни­те, из­ло­же­ни на 3 юли 2014 г. в „Ти­хо­то гне­з­до” на Бал­чи­ш­кия Дво­рец. 20 ра­до­с­т­но-ус­ми­х­на­ти по­с­ла­ния, в чи­и­то очи грее слън­це­то, ни […]Балчик – градът, в който се сбъдват мечтите

юли 9th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

 Молдованчета от град Кишинев, състав “Лира” с ръководител Евгения Болотова, бяха отличени на фестивала “Усмивките на морето”.                   фото: Г. ЙОВЧЕВ В това се убедиха всички присъстващи на XIII Детски музикален фестивал-конкурс „Усмивките на морето”, проведен от 20-25 юни в нашия град. От първия до последния ден  […]Публичен търг

юли 9th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, с. Кранево На основание  чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г.; Решение № 609 по Протокол № 41/29.05.2014 г. […]Конкурс за поставяне на 6 бр. рекламно-указателни табели

юли 9th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г.; Решение № 660 по Протокол № 53/30.09.2010 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 702/16.06.2014 г. на Кмета […]Втори в десятката

юли 9th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, СПОРТ

На 5 юли 2014 г. в гр. Полски Тръмбеш се проведе III Регионален преглед на БАСВ /Българската асоциация „Спорт за всички”/ по петанк, хвърляне на топка в цел, бягане и скачане от място. Шестте участнички от клуб „Здравец” Балчик – Елена Казакова, Ирина Братоева, Димка Малева, Руска Георгиева, Иванка Игнатова и Пепа Раднева, завоюваха второ […]Учителят – млад и вечен !

юли 9th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

 Среща на учителите, преподавали в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Гурково  фото: В. ЖЕЛЕВА Раз­ли­ч­ни съ­д­би, раз­ли­ч­ни про­фе­сии, вся­ка от ко­и­то има сво­и­те из­ме­ре­ния. Но, ти, учи­те­лю, ста­ваш пър­ви­ят ори­ен­тир към тях. Мал­ки­те уче­ни­ци по­ра­с­т­ват и за­е­мат до­с­той­но мя­с­то в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот. Все­ки от тях по­м­ни по един учи­тел. Слън­чев юн­с­ки не­де­лен ден. […]