В РЕГИОНА

Атрактивните синове на слънцето Hijos del Sol

сеп 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

 Перуанци по морската алея подариха на Балчик чудни техни народни мелодии. Наричат се Hijos del Sol.                          Фото: Маруся КОСТОВА Можехте да си купите невероятни перуански тотеми.Магазин за риболов “Немо”

сеп 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

ул. “Гео Милев” Балчик, зад ресторант “Бяла къща” Работно време: от 6:00 ч. до 18:00 ч. /без почивен ден/ Тел. 0897 902 992 Собственикът на рибарския магазин „Немо” Валентин Кулев разчита на ентусиазираната помощ на своя внук Валентин Димчев, ученик в 7 клас на ОУ “Христо Ботев” – гр. Добрич  Че­т­вър­ти На­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Мо­ре от ри­т­ми“ Бал­чик 2014

авг 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

От 19 до 21 се­п­тем­в­ри 2014 го­ди­на в гр. Бал­чик ще се про­ве­де Че­т­вър­то­то из­да­ние на На­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „МО­РЕ ОТ РИ­Т­МИ“ – Бал­чик 2014. Це­ли­те му са: да по­пу­ля­ри­зи­ра бъл­гар­с­кия фол­к­лор; да съ­х­ра­ня­ва и раз­ви­ва фол­к­лор­но­то бо­га­т­с­т­во на Бъл­га­рия, тра­ди­ци­и­те и бъл­гар­с­кия дух; да бъ­де по­с­ре­д­ник за об­мен на но­ва­тор­с­ки ме­то­ди­ки в съ­в­ре­мен­но­то обу­че­ние […]Х Класик рали “Варненски автомобилен събор” в Балчик

авг 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Две ле­та съм сви­де­тел на от­ли­ч­но ор­га­ни­зи­ра­ния Вар­нен­с­ки ав­то­мо­би­лен съ­бор на ко­ли-ве­те­ра­ни, кой­то има ис­то­рия и в Бал­чик ка­то част от мар­ш­ру­та. Де­се­ти­ят по ред съ­бор за­по­ч­на от Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та във Вар­на на 23 ав­густ 2014 г., ор­га­ни­зи­ран от “Не­п­тун мо­тор­с­порт” със съ­дей­с­т­ви­е­то на “Ав­то мо­то ре­т­ро клуб”  Вар­на, и АСК-СБА  Вар­на. […]Из­ло­ж­ба – жи­во­пис „СЛЪН­ЧЕ­ВИ ПЪ­ТЕ­КИ“

авг 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Из­ло­ж­ба­та – жи­во­пис „Слън­че­ви пъ­те­ки“ е в ре­зул­тат на про­ве­де­ния пле­нер в Дво­ре­ца- Бал­чик през про­лет­та на 2014 го­ди­на. То­ва е три­най­се­то из­да­ние на еже­го­д­ния пле­нер „Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов- сре­ща на ев­ро­пей­с­ки мо­ре­та“. В из­ло­ж­ба­та са пре­д­с­та­ве­ни осем­те уча­с­т­ни­ци в пле­не­ра: Да­ри­на Яне­ва, Сил­ви Ба­се­ва, Ма­ри­я­на Ма­ри­но­ва, Пен­чо До­б­рев, Ди­ми­тър Ви­та­нов, Бо­рис Же­лев, Ан­д­рей Янев, […]Международен фестивал на изкуствата “Трикси” – Балчик 2014

авг 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Лауреати на фестивала “Трикси” са балчишките деца: Поли Сивкова, Мирослава Кирчева от ОДК Балчик с р-л Мила Маврова и Мартин Кръстев от ч-ще “П. Хилендарски” Балчик с р-л д-р Валентина Георгиева Яна Димитрова, Стелияна Тодорова,  Траяна Цанкова и Сияна Калоянова, заедно със ръководителката си Ценка Горалова от град Севлиево спечелиха лауреатски приз на фестивала “Трикси” […]Незабравима випускна среща

авг 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 9-ти август 2014 г., събота, в ресторант “Селена” Балчик се проведе срещата на випуск 1964 г., по случай 50-годишнината от завършването на гимназията в Балчик. Присъстваха 22 души. Гост на срещата беше любимата ни учителка Сиса Петкова. Срещата беше много приятна, вълнуваща. Припомнихме си щуротиите, които вършихме в училище. Споменахме с уважение имената на […]