В РЕГИОНА

На 24 август 2014 г. Курортен комплекс “Албена” навърши 45 години

сеп 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

  На поляната пред откритата сцена до хотел “Добруджа” над 10 000 души присъстваха на тържеството, по случай 45-годишнината на курортния комплекс “Албена”, което продължи повече от 2 часа с участници: Младежки духов оркестър от гр. Ловеч, модерен балет от Санкт Петербург, участници в международния детски фестивал “Трикси”, българските естрадни изпълнители: Маргарита Хранова, Веселин Маринов […]Тайнството на традицията

сеп 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Баща и дъщеря – творци на българска керамика С из­ку­ша­ва­що лю­бо­пи­т­с­т­во по­се­тих из­ло­ж­ба­та на ке­ра­ми­ч­ни из­де­лия, ко­я­то се от­к­ри на 26 ав­густ 2014 г. в Бал­чи­ш­ка­та уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на, съ­т­во­ре­ни от Ни­ко­лай и Ра­ли­ца Йо­в­ко­ви – ба­ща и дъ­ще­ря. От­б­ли­зо се за­по­з­нах с ва­я­те­ли­те на чу­де­са – тре­то и че­т­вър­то по­ко­ле­ние ке­ра­ми­ци, про­дъл­жа­ва­щи ве­че век […]80-годишнина на краеведа Иван Радев

сеп 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

  Об­щи­на Бал­чик, Кме­т­ст­во­то на с. Зме­е­во, Бал­чи­ш­ко и Дру­же­с­т­во­то на кра­е­ве­ди­те „Отец Па­вел Ата­на­сов”, гр. До­б­рич, ор­га­ни­зи­рат на 5 се­п­тем­в­ри /пе­тък/ 2014 г. от 13:30 ча­са в НЧ „Йор­дан Йо­в­ков”, с. Зме­е­во, пре­д­с­та­вя­не­то на кни­ги­те „По сле­ди­те на ми­на­ло­то” вто­ро из­да­ние, „Слу­ч­ки по пъ­тя” и „Се­ло Зме­е­во, Бал­чи­ш­ко. Ми­на­ло и на­с­то­я­ще” по слу­чай 80-го­ди­ш­ни­на­та […]Проблемът временно е решен

сеп 3rd, 2014 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ, В РЕГИОНА

Рухналата турска къща продължава да съжителства с блоковете, построени встрани и пред нея.     Фото: М. Костова  Уважаема редакция, Чрез стра­ни­ци­те на Ва­шия ве­с­т­ник, ис­кам да из­ка­жа го­ля­ма­та си бла­го­дар­ност към Ма­ри­ян Цве­т­ков, слу­жи­тел в Об­щин­с­ка­та фир­ма „БКС” Бал­чик. При слу­чай­на сре­ща с не­го в на­ча­ло­то на ме­сец ап­рил, ко­га­то той бе­ше до­шъл да из­пъл­ни слу­же­б­но […]“Албена инвест – холдинг” раздава по 0,21 лева брутен дивидент на една акция

сеп 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Ре­да за раз­да­ва­не на ди­ви­ден­та за 2013 го­ди­на на ак­ци­о­не­ри­те на „Ал­бе­на ин­вест – хол­динг” оп­ре­де­ли­ха уп­ра­ви­тел­ни­ят и на­д­зор­ни­ят съ­вет на дру­же­с­т­во­то. От 15 се­п­тем­в­ри до 30 де­кем­в­ри су­ми­те ще се по­лу­ча­ват от кло­но­ве­те и офи­си­те на Бан­ка ДСК. Ще мо­гат да ги по­лу­ча­ват ли­ч­но ак­ци­о­не­ри­те сре­щу пре­д­с­та­вя­не на до­ку­мент за са­мо­ли­ч­ност или пъл­но­мо­щ­ни­ци – […]Русите идат! Ами сега?

сеп 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Продължение на темата от статията “Обичам руснаците ! Когато са си в Русия !” от брой 26/ 2014 г.  Започна голям строеж на мястото на тенис площадката.  Този колосален строеж на ул. „Приморска” се издигна само за една година.                                 […]Из форумите на Интернет през август 2014 г.

сеп 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Управлявал ни е Тато, управлявал ни е Дедо, управлявал ни е Бате. Бате е стажувал и при Тато и при Дедо! Та­то, след ка­то 30 го­ди­ни ни ка­ра­ше да стро­им со­ци­а­ли­зъм, на­к­рая за­я­ви, че со­ци­а­ли­з­мът бил не­до­ра­зу­ме­ние. Ка­то чу­ха то­ва, вси­ч­ки ви­д­ни со­ци­а­ли­с­ти ста­на­ха ка­пи­та­ли­с­ти и се за­о­п­ла­к­ва­ха, че бъл­га­ри­те мра­зят бо­га­ти­те хо­ра. Ами ще […]