В РЕГИОНА

75-годишен юбилей на добричкия писател и краевед Георги Казанджиев

фев 11th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

На 6 фе­в­ру­а­ри-ро­ж­де­ни­ят ден на пи­са­те­ля Г. Ка­зан­джи­ев, за­ла­та на Об­щи­на До­б­рич бе из­пъл­не­на с пра­з­ни­ч­на тър­же­с­т­ве­ност и ве­д­ро на­с­т­ро­е­ние. Над 150 бя­ха по­ка­не­ни­те го­с­ти да по­з­д­ра­вят тво­ре­ца, по слу­чай пре­д­с­та­вя­не­то на но­ви­те му кни­ги от по­ре­ди­ца­та „Бе­ле­жи­ти бъл­гар­с­ки пъл­ко­во­д­ци” – ен­ци­к­ло­пе­дия на бъл­гар­с­ка­та вой­с­ка от 1878 г. до 1945 г. Му­зи­кан­ти от До­б­ру­джан­с­кия ан­сам­бъл […]Със спомените назад във времето

фев 11th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Най-на­пред, по­з­во­ле­те ми, да из­ра­зя мо­и­те най-ис­к­ре­ни чу­в­с­т­ва на ува­же­ние и бла­го­дар­ност за вни­ма­ни­е­то, с ко­е­то съм удо­с­то­ен да взе­ма уча­с­тие в то­ва до­б­ре по­д­го­т­ве­но тър­же­с­т­во. Гле­дам Ви и с въл­не­ние се ра­д­вам, че сме тук да се по­ра­д­ва­ме за­е­д­но с не­ве­ро­я­т­но­то чу­в­с­т­во на гор­дост и при­з­на­ние, че сме до­б­ру­ж­дан­ци и жи­ве­ем в До­б­ру­джа. То­ва […]Романтичен спектакъл за Деня на влюбените

фев 11th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Премиерата се състоя на 7 февруари в Балчик като културен анонс на форума “Общественик на годината”, организиран от Община Балчик и в-к “Балчишки телеграф”. С Гео Чобанов, Любен Чаталов и Жанета Бенун Иде­я­та за въз­к­ре­ся­ва­не на ру­с­ки­те лю­бо­в­ни ро­ман­си пред пу­б­ли­ка, ко­я­то хрум­ва на мла­дия со­лист на Дър­жа­в­на опе­ра Вар­на Гео Чо­ба­нов, ве­д­на­га до­па­да на […]От Варна през Балчик за Змеево

фев 11th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

След по­се­ще­ни­е­то на Вар­нен­с­ка­та на­ро­д­на опе­ра на сле­д­ва­щия ден в 10.30 ча­са с ко­раб тръ­г­на­х­ме за Бал­чик и при­с­ти­г­на­х­ме в 15.00 ча­са. То­ч­на след 4 ча­са и по­ло­ви­на. От Мор­с­ка­та га­ра в Бал­чик до квар­тал „Ле­в­с­ки” се при­д­ви­жи­х­ме пе­ша. На пъ­тя за Се­но­кос по­ча­ка­х­ме мал­ко на ав­то­с­топ. Сла­ви, ка­то ко­ле­га, спря един шо­фьор с то­вар­на […]Бунт на ме­с­т­ни­те бъл­га­ри сре­щу при­ну­ди­тел­на­та мо­би­ли­за­ция за ки­е­в­с­ки­те ча­с­ти на из­то­ч­ния фронт! 

фев 5th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На­се­ле­ни­е­то от бъл­гар­с­ки­те се­ла Кю­ле­в­ча (Ку­ле­в­ча), Ди­ми­т­ро­в­ка, Пе­т­ро­с­таль (Пе­т­ровск), На­д­ре­ч­ное, Но­ви Тро­ян и бъл­га­ро-ру­мън­с­ко­то Ли­манск, Оде­с­ка об­ласт, се вди­г­на­ха на гра­ж­дан­с­ки бунт сре­щу на­сил­с­т­ве­на­та им мо­би­ли­за­ция от ки­е­в­с­ки­те вла­с­ти, вля­зо­ха в ос­т­ра кон­ф­рон­та­ция и про­го­ни­ха пра­те­ни­те от Ки­ев во­ен­ни мо­би­ли­за­ци­он­ни раз­че­ти. НЕ­ЗАБAВНО ВЪ­ВЕ­Ж­ДА­НЕ НА ОБЕ­ЩА­НИЯ ОЩЕ ПРЕ­ДИ МЕ­СЕ­ЦИ БЕЗ­ВИ­ЗОВ РЕ­ЖИМ С УК­РАЙ­НА!  ПЕ­ТИ­ЦИЯ До Пре­зи­ден­та […]Поправени пейки по Дамбата

фев 5th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

В на­ча­ло­то на ме­се­ца гра­ж­да­ни си­г­на­ли­зи­ра­ха за раз­би­ти пей­ки в но­ва­та част на край­б­ре­ж­на­та алея. Си­гур­но ще се съ­г­ла­си­те, че ня­ма как да се оп­ра­в­дае един та­къв ван­дал­с­ки акт. Те­зи дни въз­с­та­но­ви­х­ме от­но­во вси­ч­ки пей­ки във ви­да, в кой­то бя­ха, на­дя­вай­ки се, че те ще се па­зят.  За санирането на блоковете в Балчик

фев 5th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

Жи­те­ли­те на об­щи­на Бал­чик ще мо­гат да се въз­по­л­з­ват от про­г­ра­ма­та за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност. По­и­с­кал съм спра­в­ка за то­ва кои жи­ли­щ­ни сгра­ди в об­щи­на­та от­го­ва­рят на изи­с­к­ва­ни­я­та. Още сле­д­ва­ща­та се­д­ми­ца ще из­ве­с­тим со­б­с­т­ве­ни­ци­те на жи­ли­ща в те­зи сгра­ди за въз­мо­ж­но­ст­та те да бъ­дат са­ни­ра­ни и ка­к­во тря­б­ва да на­п­ра­вят. По-къ­с­но ще про­ве­да сре­ща с вси­ч­ки, […]