В РЕГИОНА

Нашите от “Черноморец” Балчик ще покажат КЛАСЕН ФУТБОЛ на следните дати през пролетния сезон в Североизточната “В” група:

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

17 април; 16 ч. неделя “Черноморец” Балчик – Суворово 24 април; 16 ч. неделя Тича – “Черноморец” Балчик 30 април; 16 ч. събота Черноморец” Балчик – Шумен 15 май; 17 ч. неделя “Черноморец” Балчик – Кубрат УСПЕХ, МОМЧЕТА! БАЛЧИШКИТЕ МОМИЧЕТА ВИ ГЛЕДАТ!  Искаме да имаме условия за плуване

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Във връзка с настъпването на предстоящият летен сезон, гражданите на община Балчик активно се включиха в подписка за създаване условия за развитие на водни спортове на територията на града ни: -поставяне на стълбички на всяка буна със свободен достъп; -изграждане на коридори за плуване; -назначаване на спасители на буните. За по-малко от два дни над […]Има ли балчишка живописна школа?

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Из­ку­с­т­во­ве­ди и ко­ле­к­ци­о­не­ри, ка­к­то и мно­зи­на май­с­то­ри на пей­за­жа твър­дят, че има. Съ­з­да­де­на е от ру­мън­с­ки ху­до­ж­ни­ци и ди­зай­не­ри от 30-те го­ди­ни на ми­на­лия век. В скром­ния ал­бум с кра­т­ки ано­та­ции, из­да­ден по по­вод юби­лея, са пре­д­с­та­ве­ни 13 те­х­ни твор­би. Спо­ме­на­вам са­мо име­на­та на Але­к­сан­д­ру Са­т­ма­ри, Ни­ко­лае Дъ­ре­с­ку, Са­му­ел Мю­ц­нер, Ко­с­тин Пе­т­ре­с­ку, Ге­ор­ге Бар­би­е­ри, Кон­с­тан­ти­не­с­ку-Али […]Родители на деца с увреждания излизат на протест

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

.На­ци­о­на­лен про­тест за правoто на аде­к­ва­т­на ли­ч­на по­мощ за де­ца/ли­ца с ув­ре­ж­да­ния ще се про­ве­де на 6 ап­рил пред На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние. В не­го ще уча­с­т­ват и ро­ди­те­ли от До­б­рич, сред ко­и­то и Сте­ла Или­е­ва  май­ка на бол­на­та от Де­т­с­ка це­ре­б­рал­на па­ра­ли­за де­се­т­го­ди­ш­на Алекс. „Не ис­ка­ме па­ри. Ис­ка­ме За­кон за ли­ч­на­та по­мощ”, за­я­вя­ва ед­ва от май­ки­те, […]Нова книга на д-р Иван Дyминика

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

18 март 2016 г. Библиотека “Христо Ботев”. Презентация на сборник от статии “Молдовско-български връзки: история и култура”. Съставители д-р-хаб. по история Николай Червенков и д-р по история Иван Думиника.                                                           Фото: Иван ЗАБУНОВ    В първите дни на пролетта… Разтваряме страница от подготвяната за печат антология с произведения на балчишки творци – “Брегове”

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Желание Колкото и да ми са притъпени сетивата от грижи, проблеми и рани, все още намирам място в душата си, с което оптимизма да храня. Все още съм съпричастна към болката на близки, на чуждите хора. Все още успявам да даря обич, а вечер за света да се моля. Все още… Дано не изгубим човешкото […]“Булмаркет ДМ” получи 20 млн. евро от Световната банка и ЕБВР

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

“Бул­мар­кет” има и фа­б­ри­ка за био­ди­зел в Сли­во по­ле, а осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на про­е­к­та ще пре­вър­не ком­па­ни­я­та в ком­п­ле­к­сен до­с­та­в­чик на па­за­ра на раз­ли­ч­ни­те ти­по­ве газ Капитал Тър­го­ве­цът на го­ри­ва е един­с­т­ве­ни­ят бъл­гар­с­ки уча­с­т­ник в ев­ро­пей­с­кия про­ект LNG Masterplan Rhein-Main-Danube, имащ за цел из­г­ра­ж­да­не­то на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра от Ро­тер­дам до Кон­с­тан­ца за за­ре­ж­да­не на ко­ра­би­те с вте­чен […]