leadimage

  ВАЖНА

  25 години “Нежна” революция

  Ка­ви­ч­ки­те в за­г­ла­ви­е­то не са слу­чай­ни. За­що­то без тях при­ла­га­тел­но­то тря­б­ва да бъ­де „сбър­ка­на”, „кри­ми­нал­на”, „по­с­т­ко­му­ни­с­ти­че­с­ка”, „ка­ге­би­с­т­ко-ка­де­сар­с­ка” и ка­к­во­то ви хрум­не в то­зи ас­пект. И тъй ка­то то­ва е опит за ис­то­ри­ко-по­ли­ти­че­с­ки ана­лиз, не­ка да за­по­ч­нем от­на­ча­ло. А то се крие ня­къ­де око­ло ял­тен­с­ко-те­хе­ран­с­ки­те пре­го­во­ри ме­ж­ду Ве­ли­ки­те си­ли по вре­ме­то на Вто­ра­та све­то­в­на вой­на. И […]

Последни статии

 • Конкурс „Здравей Коледа“
 • Ремонт на ЦДГ “Дъга” село Гурково
 • Обу­чи­тел­ни ате­ли­е­та за мла­де­жи в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние
 • На кра­не­в­ци им оти­ва да имат ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия
 • Чо­ве­кът Ми­льо Йо­чев, с ко­го­то да се гор­де­ем!
 • Един раз­ли­чен пе­тък в „Лай­т­ха­ус голф ри­зорт“
 • Международна регата за купа “Добруджа” 2014 г.
 • Хелоуин в ЦДГ №3 “Чайка” Балчик
 • Протокол № 45 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 30 октомври 2014 г.
 • Гагаузи от с.Копчак, Молдова на гости в гр. Балчик
 • Бал­чи­к­лий­ка­та Све­т­ла­на Струн­дже­ва пре­д­с­та­вя лауреатите на МДФИ „Три­к­си“ в Ита­лия
 • И да­но огън­че­то Ви опа­ри!
 • Ви­зи­т­на кар­ти­ч­ка на Ни­ко­лай Уру­мов, ко­я­то би дал на вси­ч­ки бал­чи­к­лии, ко­и­то го по­м­нят и ха­ре­с­ват те­а­т­рал­ни­те му изя­ви и най-ве­че на съ­у­че­ни­ци­те от Ви­пуск 1981 г. на гим­на­зия „Хри­с­то Бо­тев“ Бал­чик
 • Годишна награда за млад творец
 • Ре­с­то­ран­т “ЕлСимпатико” Балчик
 • В РЕГИОНА

  featuredimage БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА – ХАОС И НАДЕЖДИ…

  [caption id="attachment_9728" align="aligncenter" width="100"] акад. Иван РАДЕВ[/caption] Ис­ти­на е, че вся­ка от съ­д­бо­но­с­ни­те про­ме­ни в хо­да на на­ци­о­нал­ния жи­вот - Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то ...

  featuredimage Слово и свобода

  [caption id="attachment_9724" align="aligncenter" width="250"] Кирил КАДАИЙСКИ[/caption] След тол­ко­ва сло­ва за сво­бо­да­та, вре­ме е да ка­жем не­що и за сво­бо­да­та на сло­во­то. Ис­ти­на ...

  featuredimage Надявам се, че ще станем една истинска европейска държава

  [caption id="attachment_9722" align="aligncenter" width="250"] акад. Георги МАРКОВ[/caption] Спомняте ли си 10 ноември 1989 г. Мно­го до­б­ре си спом­ням. Бе­ше пе­тък, в края ...

  Протокол № 45 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 30 октомври 2014 г.

  По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик към 30.09.2014 година, за информация. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината По втора точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на НЧ „П. Хилендарски-1870” гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 693: На основание […]

  Увеличават минималните осигурителни прагове

  Сре­д­но с 4.1% ще се уве­ли­чат ми­ни­мал­ни­те оси­гу­ри­тел­ни пра­го­ве от 1 яну­а­ри 2015 го­ди­на. Оби­к­но­ве­но те се до­го­ва­рят по ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти ме­ж­ду син­ди­ка­ти и ра­бо­то­да­те­ли. До мо­мен­та са съ­г­ла­су­ва­ни пра­го­ве­те по 35 от 85-те ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти. Ако две­те стра­ни не се спо­ра­зу­ме­ят за ос­та­на­ли­те до края на ме­се­ца, слу­же­б­ни­ят ми­ни­с­тър съ­о­б­щи, че ли­ч­но ще на­ло­жи […]

  Хороскоп за 4 септември – 10 септември 2014 година

  ОВЕН Финансовата стабилност, към която отдавна се стремите сега започва трайно да присъства до вас. Можете спокойно да си позволите набелязани и отлагани досега покупки. Въпреки това за момента не е удачно да давате пари на заем. Намерете малко време, за да останете насаме със себе си. ТЕЛЕЦ От професионална гледна точка ви очаква една […]

  Справочник

  ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ №3 от гаража 7.35; 8.30 – 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/ Балчик – Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски Балчик – Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски” 8.50; 10.50 АВ­ТО­ГА­РА – тел. 7-40-69 Бал­чик – До­б­рич 7.00 (без […]