leadimage

  ВАЖНА

  Ни­кул­ден в Бал­чик

  1200 ле­ва бя­ха съ­б­ра­ни на бла­го­т­во­ри­те­лен търг на­в­ръх Ни­кул­ден. Пра­з­ни­кът та­зи го­ди­на бе пред Мор­с­ка га­ра, къ­де­то про­то­йе­ре­и­те Стра­тия и Ге­ор­ги от­с­лу­жи­ха во­до­с­вет за здра­ве­то на мо­ря­ци и ри­ба­ри, ка­к­то и за вси­ч­ки жи­те­ли на Бал­чик. Пред бли­зо 150 при­съ­с­т­ва­щи, со­б­с­т­ве­ни­ци­те на ре­с­то­ран­ти от Бал­чик на­ре­ди­ха май­с­тор­с­ки при­го­т­ве­ни ри­б­ни спе­ци­а­ли­те­ти, ко­и­то бя­ха про­да­де­ни на тър­га. […]

Последни статии

 • 100 години смесен хор „Черноморски звуци“-Балчик
 • За­пал­ва­не све­т­ли­ни­те на Ко­ле­д­на­та ел­ха в град Бал­чик на 5 де­кем­в­ри 2014 г. от 17:00 ч.
 • 3 де­кем­в­ри е Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния
 • Пре­д­но­во­го­ди­ш­на сре­ща с пи­са­те­ли­те Ен­чо Ди­ми­т­ров и Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов
 • Столетница в Община Балчик
 • Ре­к­ви­ем за Ан­гел Ди­ми­т­ров
 • Но­ви за­г­ла­вия в би­б­ли­о­те­ка­та при НЧ “ Паисий Хи­лен­дар­с­ки -1870″ гр. Бал­чик
 • Ру­с­ки­ят то­ва­рен ко­раб „Ел­га 1″ – спасен непосредствено преди Никулден
 • Фестивал на лалетата в Албена
 • В се­ми­нар ди­с­ку­ти­ра­ха ро­ля­та на чи­та­ли­ща­та
 • До­ма­те­но дър­во зрее в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на – Бал­чик
 • Гра­д­с­ко пър­вен­с­т­во по ша­х­мат
 • Рашидов: Не е ясно къде отиват парите от Ботаническата градина
 • Нова година в рестoрант „Елит“ гр. Балчик
 • Ни­кул­ден в Бал­чик
 • В РЕГИОНА

  featuredimage За­пал­ва­не све­т­ли­ни­те на Ко­ле­д­на­та ел­ха в град Бал­чик на 5 де­кем­в­ри 2014 г. от 17:00 ч.

  Кметът Н. Ангелов поздрави участниците в програмата: Мажоретен състав при ОДК с р-л П. Златев, Вок. Група с р-л М. Маврова ...

  featuredimage 3 де­кем­в­ри е Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния

  От ран­на ут­рин ра­ди­о­то и те­ле­ви­зи­я­та го от­бе­ля­за­ха с кра­т­ки съ­о­б­ще­ния, с ин­тер­вю­та, с на­по­м­ня­ния за ис­то­ри­я­та и раз­ви­ти­е­то през ...

  featuredimage Пре­д­но­во­го­ди­ш­на сре­ща с пи­са­те­ли­те Ен­чо Ди­ми­т­ров и Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов

  На 5 де­кем­в­ри 2014 г. бе стъ­к­ме­на ли­те­ра­тур­на сре­ща с пи­са­те­ли­те Ен­чо Ди­ми­т­ров и Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов, ко­и­то от­да­в­на са из­ве­с­ти­ли, ...

  Протокол № 46 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 27 ноември 2014 г.

  По първа точка от дневния ред: 1. Предложение за приемане на актуализиран бюджет на община Балчик за 2014 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 718: 1.Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2014 година, както следва: 1.2. Приходи в размер на 26 267 737 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 1.2.1.Приходи […]

  Увеличават минималните осигурителни прагове

  Сре­д­но с 4.1% ще се уве­ли­чат ми­ни­мал­ни­те оси­гу­ри­тел­ни пра­го­ве от 1 яну­а­ри 2015 го­ди­на. Оби­к­но­ве­но те се до­го­ва­рят по ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти ме­ж­ду син­ди­ка­ти и ра­бо­то­да­те­ли. До мо­мен­та са съ­г­ла­су­ва­ни пра­го­ве­те по 35 от 85-те ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти. Ако две­те стра­ни не се спо­ра­зу­ме­ят за ос­та­на­ли­те до края на ме­се­ца, слу­же­б­ни­ят ми­ни­с­тър съ­о­б­щи, че ли­ч­но ще на­ло­жи […]

  Хороскоп за 4 септември – 10 септември 2014 година

  ОВЕН Финансовата стабилност, към която отдавна се стремите сега започва трайно да присъства до вас. Можете спокойно да си позволите набелязани и отлагани досега покупки. Въпреки това за момента не е удачно да давате пари на заем. Намерете малко време, за да останете насаме със себе си. ТЕЛЕЦ От професионална гледна точка ви очаква една […]

  Справочник

  ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ №3 от гаража 7.35; 8.30 – 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/ Балчик – Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски Балчик – Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски” 8.50; 10.50 АВ­ТО­ГА­РА – тел. 7-40-69 Бал­чик – До­б­рич 7.00 (без […]