leadimage

    ВАЖНА

    Незабравима и вълнуваща дата

    Не са­мо за­що­то има­ме 102 го­ди­ни Бъл­гар­с­ка во­ен­на ави­а­ция, но ви­на­ги на 16 ок­том­в­ри, вси­ч­ки, свър­за­ни с не­бе­то, от­бе­ля­з­ват то­зи ден. Та­ка ста­на и то­зи път. В тър­же­с­т­ве­на об­с­та­но­в­ка, в мор­с­ка­та ни сто­ли­ца – Вар­на, се съ­б­ра­ха ави­а­то­ри­те от До­б­рич, Вар­на и Бал­чик. То­ч­но в 19.00 ч. май­с­то­ри­те на въз­ду­ш­ния бой, стрел­ци­те по зем­ни и […]

В РЕГИОНА

featuredimage Търговищкият театър представи в Балчик “Пеперудите са свободни” от Л.Герш

„Пе­пе­ру­ди­те са сво­бо­д­ни” на Ле­о­полд Герш е ед­на от най-иг­ра­ни­те хи­то­ви пи­е­си у нас. По­с­та­вя­на е ня­кол­ко пъ­ти в Те­а­тър ...

featuredimage Художничката Петя Денева откри седмата си изложба в “Двореца” – Балчик

То­ч­но на Хри­с­то­ва­та си въз­раст, 33 го­ди­ни, ед­на мла­да и бя­ла де­вой­ка от Бе­лия ни град, уре­ди в га­ле­рия „Ти­хо­то ...

featuredimage Песни и хляб на Беклемето

На 29 ав­густ гру­па­та за ав­тен­ти­чен фол­к­лор при Пен­си­о­нер­с­ки клуб „Мла­дост” гр.Бал­чик взе уча­с­тие във фол­к­лор­ния съ­бор „Ка­пи­тан Дя­до Ни­ко­ла”, ...

Протокол № 43 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 31 юли 2014 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от помещение, находящо се в гр. Балчик, ул. 21-ви септември” № 6, сградата на общинска администрация, за инсталиране на банкомат. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 643: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, […]

Увеличават минималните осигурителни прагове

Сре­д­но с 4.1% ще се уве­ли­чат ми­ни­мал­ни­те оси­гу­ри­тел­ни пра­го­ве от 1 яну­а­ри 2015 го­ди­на. Оби­к­но­ве­но те се до­го­ва­рят по ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти ме­ж­ду син­ди­ка­ти и ра­бо­то­да­те­ли. До мо­мен­та са съ­г­ла­су­ва­ни пра­го­ве­те по 35 от 85-те ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти. Ако две­те стра­ни не се спо­ра­зу­ме­ят за ос­та­на­ли­те до края на ме­се­ца, слу­же­б­ни­ят ми­ни­с­тър съ­о­б­щи, че ли­ч­но ще на­ло­жи […]

Хороскоп за 4 септември – 10 септември 2014 година

ОВЕН Финансовата стабилност, към която отдавна се стремите сега започва трайно да присъства до вас. Можете спокойно да си позволите набелязани и отлагани досега покупки. Въпреки това за момента не е удачно да давате пари на заем. Намерете малко време, за да останете насаме със себе си. ТЕЛЕЦ От професионална гледна точка ви очаква една […]

Справочник

ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ №3 от гаража 7.35; 8.30 – 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/ Балчик – Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски Балчик – Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски” 8.50; 10.50 АВ­ТО­ГА­РА – тел. 7-40-69 Бал­чик – До­б­рич 7.00 (без […]