leadimage

    ВАЖНА

    Отворено писмо до всички партии

    Уни­що­жа­ва­не­то на Бъл­га­рия – САЩ са на кра­ч­ка от до­го­вор за 35-го­ди­шен до­бив на въглищен газ в До­б­ру­джа!!!   Син­тия Не­дял­ко­ва от гра­ж­дан­с­ка ини­ци­а­ти­ва про­тив про­у­ч­ва­не­то и до­би­ва на ши­с­тов газ по ме­то­да „хи­д­ра­в­ли­ч­но раз­би­ва­не“ алар­ми­ра, че то­зи ме­тод е с по-го­ля­ма опа­с­ност за До­б­ру­джа и от ши­с­то­вия газ. Ком­па­ни­я­та „Park Place Energy“ АД, чи­е­то […]

В РЕГИОНА

featuredimage Учебен самолет кацна аварийно в Балчик

По ин­фор­ма­ция от Ле­ти­ще Со­фия, уче­бен са­мо­лет с ре­ги­с­т­ра­ция LZ-VIA е ка­ц­нал ава­рий­но на ле­та­тел­на пло­ща­д­ка Бал­чик в 10:45 ч. ...

featuredimage Ян Бедерман води през Балчик “Марш на Мира и Съгласието”

Ян Бе­дер­ман  е све­то­в­но из­ве­с­т­но име, му­зи­кант и един от ли­де­ри­те на ин­ту­и­ти­в­но­то на­п­ра­в­ле­ние  му­зи­ка­та и те­а­тъ­ра. Мул­ти-ин­с­т­ру­мен­та­лист, “Чо­век-ор­ке­с­тър”, май­с­тор ...

featuredimage Доброта, топлина и красота

То­ва из­лъ­чи кон­цер­тът, кой­то бе из­не­сен в Ка­мен­на­та за­ла в „Дво­ре­ца”Бал­чик от со­фи­ян­ка­та Ми­ла Са­во­ва-Ди­ми­т­ро­ва, за­вър­ши­ла во­кал­ния фа­кул­тет на Кон­сер­ва­то­ри­я­та ...

Протокол № 39 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 24 април 2014 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността на Районно управление „Полиция” град Балчик за 2013 година. Вносител: Никола Аркалиев  председател на ПКОРСТ РЕШЕНИЕ 568: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик приема Отчет за дейността на служителите от Районно управление „Полиция” град Балчик през […]

Дарение на Ротари клуб Балчик за децата на града

 Ротарианците Слави Сербезов, Емил Енчев, Христо Желязков с децата от ОДК – Балчик с директор Тинка Сивриева и Жоро Иванов – председател на Училищния парламент. фото: М. КОСТОВА За по­ре­ден път Ро­та­ри клуб Бал­чик по­д­к­ре­пя те­х­ни­че­с­ко­то раз­ви­тие на де­ца­та, тъй ка­то те са бъ­де­ще­то на на­ци­я­та и от­го­вор­но­ст­та за тях е го­ля­ма – по­д­чер­та пре­д­се­да­те­лят […]

Хороскоп за 10 юли – 16 юли 2014 година

ОВЕН Не е желателно да прекалявате с разходите през тази седмица. И за още нещо е добре да се замислите, за разпределението на времето си. Ще изникнат непредвидени задачи, за които ресурсите може да не ви стигнат. Помислете от кого бихте могли да потърсите помощ и то да го направите така, че да не ви […]

Справочник

ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ №3 от гаража 7.35; 8.30 – 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/ Балчик – Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски Балчик – Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски” 8.50; 10.50 АВ­ТО­ГА­РА – тел. 7-40-69 Бал­чик – До­б­рич 7.00 (без […]