leadimage

  ВАЖНА

  Бал­кан­с­ко пър­вен­с­т­во по спор­т­но хо­де­не

  При от­ли­ч­на ор­га­ни­за­ция, съ­т­во­ре­на от БФЛА – Ди­ян Дра­ш­ков и пре­зи­ден­та на СКЛА “До­б­ру­джа” – Ни­ко­лай Ян­ков, гла­вен дви­га­тел на вси­ч­ки дър­жа­в­ни пър­вен­с­т­ва по спор­т­но хо­де­не, се съ­с­тоя спор­т­ния пра­з­ник по край­б­ре­ж­на­та алея на на­шия град. Тук пре­ме­ри­ха си­ли 62 съ­с­те­за­те­ли ат 6 бал­кан­с­ки дър­жа­ви: Бъл­га­рия, Бо­с­на и Хер­це­го­ви­на, Гър­ция, Тур­ция, Ру­мъ­ния и Сър­бия от [...]

Последни статии

 • Тра­ди­ци­он­но про­ле­т­но на­д­пя­ва­не в Об­щи­на Бал­чик
 • Про­ле­тен кон­церт в храм “Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” град Бал­чик
 • Рожден ден на Клуб за народни хора “Троп-троп”
 • Награди от конкурса за есе на тема “Екзарх Антим I – хранител на вярата и строител на държавността”
 • Рожден ден на балчишката салса
 • От­зи­в­чи­вост и го­то­в­ност да сто­рим до­б­ро
 • Отчетно събрание на ПК “Младост” – Балчик
 • Обединяваща пролетна близост
 • За баланс между книгата и компютъра
 • Оп­ре­де­ля­не на ли­цен­зи­ран опе­ра­тор, за из­пъл­не­ние на ус­лу­га­та “От­пе­ча­т­ва­не и пре­до­с­та­вя­не на ва­у­че­ри”
 • Сло­во за Ве­ли­к­ден-Па­с­ха
 • Из­по­ве­д­та на един “Пръ­с­тен”
 • Пъ­с­тър Ве­ли­к­ден в Цен­тъ­ра за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па Балчик
 • Немски експерт от SES в Балчик
 • Бя­ла пти­ца, па­ра­шу­ти­с­т­ка и по­е­те­са ско­чи с па­ра­шут над Бал­чик
 • В РЕГИОНА

  featuredimage Тра­ди­ци­он­но про­ле­т­но на­д­пя­ва­не в Об­щи­на Бал­чик

  Тра­ди­ци­он­но про­ле­т­но на­д­пя­ва­не в Об­щи­на Бал­чик              На ху­ба­вия хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник Ла­за­ро­в­ден по тра­ди­ция се съ­с­тоя про­ле­т­но­то на­д­пя­ва­не на пе­в­че­с­ки­те ...

  featuredimage Про­ле­тен кон­церт в храм “Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” град Бал­чик

  Мъ­д­рост на чу­в­с­т­ва­та про­ли­ча от пър­ва­та до по­с­ле­д­на­та пе­сен на про­ле­т­ния кон­церт, из­не­сен на 11 ап­рил 2014 г. в бал­чи­ш­кия ...

  featuredimage Рожден ден на Клуб за народни хора “Троп-троп”

  На 29 март 2014 г. ентусиазираните танцьори от Клуба за народни хора “Троп-троп” гр. Балчик с ръководител Галина Гавраилова отбелязаха ...

  Протокол № 38 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 27 март 2014 г.

  По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за 2015 г., 2016 г. и 2017 година за местни дейности на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов кмет на общината РЕШЕНИЕ 541: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява тригодишна бюджетна прогноза за [...]

  УС на кооперация “Черно море – Балчик”

  сви­к­ва Об­що го­ди­ш­но от­че­т­но – изборно съ­б­ра­ние на 26.04.2014 г. /съ­бо­та/ от 8:00 ча­са в за­ла­та на чи­та­ли­ще “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки – 1870”, град Бал­чик при сле­д­ния ДНЕ­ВЕН РЕД: 1.Ос­во­бо­ж­да­ва­не на член-ко­о­пе­ра­то­ри, приемане на член-кооператори. 2. Отчет на УС. 3. Отчет на КС. 4. Одиторски доклад. 5. Приемане на разчет за стопанската 2013/2014 г. и избор [...]

  Хороскоп за 10 април – 16 април 2014 година

  ОВЕН Ако имате недовършени задачи не бива да се впускате в нови начинания. Ще се справите, а е възможно да получите и допълнителна подкрепа. Близките ви биха ви помогнали, ако са наясно с делата ви. Не бъдете прекалено придирчиви към тях за да не ги засегнете. Чувствителни сте на тема здраве. ТЕЛЕЦ Предложение за съвместен [...]

  Справочник

  ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ №3 от гаража 7.35; 8.30 – 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/ Балчик – Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски Балчик – Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски” 8.50; 10.50 АВ­ТО­ГА­РА – тел. 7-40-69 Бал­чик – До­б­рич 7.00 (без [...]