leadimage

    ВАЖНА

    Со­ци­а­лен па­т­ро­наж и Во­е­нен клуб са ве­че факт в Бал­чик

    На 19 се­п­тем­в­ри офи­ци­ал­но кме­тът на Бал­чик пре­ря­за лен­та­та и от­к­ри дъл­го­о­ча­к­ва­на­та сгра­да за Со­ци­а­лен па­т­ро­наж в Бал­чик. Най-ху­ба­ва­та в Бъл­га­рия. Мал­ци­на зна­ят ка­к­во хо­де­не по мъ­ки­те бе, до­ка­то Во­ен­но­то ми­ни­с­тер­с­т­во и Об­ла­с­т­на уп­ра­ва се спо­ра­зу­ме­ят с Об­щи­на Бал­чик и им от­с­тъ­пят то­зи го­лям имот. Зна­чи­тел­на бе по­с­ре­д­ни­че­с­ка­та ро­ля на Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва, пре­д­се­да­тел на Дру­же­с­т­во­то […]

В РЕГИОНА

featuredimage Парламентарни избори 5 октомври 2014 г.

Класиране на партиите и коалициите в Община Балчик 1 място - ГЕРБ - 2043 гл. 2 място - ДПС - 1690 гласа 3 ...

featuredimage 140 г. Всемирен пощенски съюз /УПУ/; България – 135 г. член на УПУ

6 - 12 октомври - Международна седмица на писмото 9 октомври - Международен ден на писмото На 9 ок­том­в­ри 1874 г. в ...

featuredimage СК “Фуриозо” Балчик защити името си в Бургас

Дър­жа­вен тур­нир в стил  "Лоу кик" се про­ве­де в  Бур­гас от 3 до 5ок­том­в­ри 2014 г. Ка­те­го­ри­ч­но бе пре­д­с­та­вя­не­то на по­лу­фи­нал ...

Протокол № 43 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 31 юли 2014 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от помещение, находящо се в гр. Балчик, ул. 21-ви септември” № 6, сградата на общинска администрация, за инсталиране на банкомат. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 643: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, […]

Увеличават минималните осигурителни прагове

Сре­д­но с 4.1% ще се уве­ли­чат ми­ни­мал­ни­те оси­гу­ри­тел­ни пра­го­ве от 1 яну­а­ри 2015 го­ди­на. Оби­к­но­ве­но те се до­го­ва­рят по ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти ме­ж­ду син­ди­ка­ти и ра­бо­то­да­те­ли. До мо­мен­та са съ­г­ла­су­ва­ни пра­го­ве­те по 35 от 85-те ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти. Ако две­те стра­ни не се спо­ра­зу­ме­ят за ос­та­на­ли­те до края на ме­се­ца, слу­же­б­ни­ят ми­ни­с­тър съ­о­б­щи, че ли­ч­но ще на­ло­жи […]

Хороскоп за 4 септември – 10 септември 2014 година

ОВЕН Финансовата стабилност, към която отдавна се стремите сега започва трайно да присъства до вас. Можете спокойно да си позволите набелязани и отлагани досега покупки. Въпреки това за момента не е удачно да давате пари на заем. Намерете малко време, за да останете насаме със себе си. ТЕЛЕЦ От професионална гледна точка ви очаква една […]

Справочник

ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ №3 от гаража 7.35; 8.30 – 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/ Балчик – Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски Балчик – Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски” 8.50; 10.50 АВ­ТО­ГА­РА – тел. 7-40-69 Бал­чик – До­б­рич 7.00 (без […]