leadimage

  ВАЖНА

  25 години “Нежна” революция

  Ка­ви­ч­ки­те в за­г­ла­ви­е­то не са слу­чай­ни. За­що­то без тях при­ла­га­тел­но­то тря­б­ва да бъ­де „сбър­ка­на”, „кри­ми­нал­на”, „по­с­т­ко­му­ни­с­ти­че­с­ка”, „ка­ге­би­с­т­ко-ка­де­сар­с­ка” и ка­к­во­то ви хрум­не в то­зи ас­пект. И тъй ка­то то­ва е опит за ис­то­ри­ко-по­ли­ти­че­с­ки ана­лиз, не­ка да за­по­ч­нем от­на­ча­ло. А то се крие ня­къ­де око­ло ял­тен­с­ко-те­хе­ран­с­ки­те пре­го­во­ри ме­ж­ду Ве­ли­ки­те си­ли по вре­ме­то на Вто­ра­та све­то­в­на вой­на. И […]

Последни статии

 • Св. Ап. Андрей Първозвани (Андреевден)
 • Де­т­с­ка­та гра­ди­на в с. Гур­ко­во ста­на ка­то но­ва
 • За сре­ща­та с вну­ка на Олим­пий Па­нов
 • Бъл­гар­ка спе­че­ли на­г­ра­да­та „Апо­ли­нер“
 • СЛУ­ШАМ ГЛА­СА НА ДУ­ША­ТА
 • Пра­з­ни­чен кон­церт и во­до­с­вет по по­вод Де­ня на хри­с­ти­ян­с­ко­то се­мей­с­т­во в ДКИ КЦ “Двореца” гр. Балчик
 • Покана за сесия
 • Спо­де­лям те­зи при­ме­ри за до­б­ро­то на бъл­га­ри­те
 • Чудната приказка за изкуството
 • Гражданите са против такава гледка в хубавия ни град Балчик
 • Се­дем дни, три по­бе­ди и тре­то мя­с­то във вре­мен­но­то кла­си­ра­не за „Чер­но­мо­рец“ Бал­чик
 • КОНЦЕРТ НА САЛСА КЛУБ “ДЕСИТА” В НЧ “П. ХИЛЕНДАРСКИ – 1870” БАЛЧИК
 • Как се из­вай­ва с ду­ша!
 • Цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па Бал­чик от­бе­ля­з­а пър­ва­та си го­ди­ш­ни­на с Ден на от­во­ре­ни вра­ти
 • Клуб „Здра­вец“ Бал­чик на га­ла спе­к­та­къл в Со­фия
 • В РЕГИОНА

  featuredimage Св. Ап. Андрей Първозвани (Андреевден)

  Св. aпо­с­тол Ан­д­рей, на­ри­чан още "Пър­во­з­ва­ни", за­що­то бил пър­ви­ят от 12-те апо­с­то­ла, ко­и­то тръ­г­на­ли след Хри­с­тос, има во­де­ща ро­ля в ...

  featuredimage Де­т­с­ка­та гра­ди­на в с. Гур­ко­во ста­на ка­то но­ва

  ЦДГ"Дъ­га" с. Гур­ко­во офи­ци­ал­но от­во­ри вра­ти за сво­и­те въз­пи­та­ни­ци на 21 но­ем­в­ри 2014год., след ка­то кме­тът на  се­ло­то То­дор Ге­ор­ги­ев ...

  featuredimage За сре­ща­та с вну­ка на Олим­пий Па­нов

  "Сте­фа­не, за­що не по­мо­г­не­те на чо­ве­ка, за жи­во­та на де­те­то му ста­ва въ­п­рос? С те­зи ду­ми се об­ръ­ща ка­пи­тан Олим­пий ...

  Протокол № 45 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 30 октомври 2014 г.

  По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик към 30.09.2014 година, за информация. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината По втора точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на НЧ „П. Хилендарски-1870” гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 693: На основание […]

  Увеличават минималните осигурителни прагове

  Сре­д­но с 4.1% ще се уве­ли­чат ми­ни­мал­ни­те оси­гу­ри­тел­ни пра­го­ве от 1 яну­а­ри 2015 го­ди­на. Оби­к­но­ве­но те се до­го­ва­рят по ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти ме­ж­ду син­ди­ка­ти и ра­бо­то­да­те­ли. До мо­мен­та са съ­г­ла­су­ва­ни пра­го­ве­те по 35 от 85-те ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти. Ако две­те стра­ни не се спо­ра­зу­ме­ят за ос­та­на­ли­те до края на ме­се­ца, слу­же­б­ни­ят ми­ни­с­тър съ­о­б­щи, че ли­ч­но ще на­ло­жи […]

  Хороскоп за 4 септември – 10 септември 2014 година

  ОВЕН Финансовата стабилност, към която отдавна се стремите сега започва трайно да присъства до вас. Можете спокойно да си позволите набелязани и отлагани досега покупки. Въпреки това за момента не е удачно да давате пари на заем. Намерете малко време, за да останете насаме със себе си. ТЕЛЕЦ От професионална гледна точка ви очаква една […]

  Справочник

  ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ №3 от гаража 7.35; 8.30 – 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/ Балчик – Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски Балчик – Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски” 8.50; 10.50 АВ­ТО­ГА­РА – тел. 7-40-69 Бал­чик – До­б­рич 7.00 (без […]