leadimage

    ВАЖНА

    3 март Национален празник на България

      На пл.“21 се­п­тем­в­ри“ в Бал­чик в 11.00 ч. за­по­ч­на об­що­г­ра­д­с­ко­то че­с­т­ва­не на на­ци­о­нал­ния пра­з­ник 3 март и 137-ата го­ди­ш­ни­на от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бъл­га­рия. Бе из­ди­г­нат на­ци­о­нал­ни­ят флаг на РБлга­рия и бя­ха по­д­не­се­ни вен­ци и цве­тя пред Па­ме­т­ни­ка на ге­ро­и­те, па­д­на­ли за Оте­че­с­т­во­то. Па­ни­хи­да за за­ги­на­ли­те в Ру­с­ко-тур­с­ка­та вой­на бе от­с­лу­же­на от про­то­йе­рей Ге­ор­ги Пе­т­ков. […]

В РЕГИОНА

featuredimage Нов успех за СКЛА „Черно море 2005″ Балчик

На НШ по зим­ни хвър­ля­ния 28.02 - 01.03.2015 г. в Пловдив СКЛА “Черно море 2005” Балчик постигна най-много резултати и ...

featuredimage Уч­ре­ди­тел­но съ­б­ра­ние на ПП „АБВ“ Бал­чик

На 1 март 2015 г. в клу­ба на ПП "АБВ" се про­ве­де съ­б­ра­ние. На не­го при­съ­с­т­ва­ха  чле­но­ве на пет клу­ба ...

featuredimage ВЕСТОНОСЕЦ

Събрание и празник - наедно! Хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми от на­ша­та Об­щи­на чле­ну­ват в клуб „Хи­нап” с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва. ...

ПРОТОКОЛ № 48 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 13 февруари 2015 година

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост, по реда на ЗОС през 2015 година. Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината РЕШЕНИЕ 755: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 […]

Престижни награди за “Албена” на изложението “Ваканция и СПА”

През вто­рия ден на Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то из­ло­же­ние „Ва­кан­ция и СПА 2015″, ва­кан­ци­он­но се­ли­ще Ал­бе­на по­лу­чи пре­с­ти­ж­ни на­г­ра­ди. 7 хо­те­ла на Ал­бе­на бя­ха от­ли­че­ни с на­г­ра­да на сай­та booking.com „2014 AWARD OF EXELLENCE“. То­ва са хо­те­ли­те „Фла­мин­го Гранд“, „Фла­мин­го“,   „Ла­гу­на Гар­дън“, „Ла­гу­на Ма­ре“, „При­ма Сол Ра­ли­ца Су­пе­ри­ор“, „Сен­ди Бийч“, „Ма­ли­бу“. На­г­ра­да­та се да­ва на ба­за от­зи­ви на […]

Хороскоп за 19 февруари – 25 февруари 2015 година

ОВЕН Предстои ви нов и дълъг път. Ще трябва да вземете решение, от което ще зависят бъдещите ви успехи. Не избързвайте, добре ще е, ако направите решителната крачка едва, когато сте сигурни в себе си. Напрегнати сте в личен план, където отдавате прекалено голямо значение на дреболиите. ТЕЛЕЦ Крайно време е да се запознаете отблизо […]

Справочник

ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ №3 от гаража 7.35; 8.30 – 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/ Балчик – Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски Балчик – Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски” 8.50; 10.50 АВ­ТО­ГА­РА – тел. 7-40-69 Бал­чик – До­б­рич 7.00 (без […]