leadimage

  ВАЖНА

  Балчик – фестивален град на Балканите

  И та­зи се­д­ми­ца Бал­чик по­да­ри сво­я­та ля­т­на сце­на на фе­с­ти­вал­на изя­ва – ру­с­кия фе­с­ти­вал „Пра­ви до­б­ро! Тво­ри до­б­ро!”, чи­я­то га­ла ве­чер бе на 16 ав­густ и бе от­к­ри­та от се­к­ре­та­ря на Об­щи­на Бал­чик г-жа Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва. Пър­ви но­мер в про­г­ра­ма­та бя­ха де­ца­та на Ре­пу­б­ли­ка Бу­ря­тия, с ръ­ко­во­ди­тел Юлия Ви­к­то­ро­в­на. Най-мно­го ап­ло­ди­с­мен­ти по­лу­чи бал­чи­ш­ко­то уча­с­тие на […]

Последни статии

 • Бесарабски българи в Балчик
 • Разтърсващо съприкосновение с поезията в Копривщица ПРАЗНИЦИ, ПОСВЕТЕНИ НА НАЙ-НЕЖНИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЕТ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
 • Мина състезанието с джетове на централния плаж в Балчик
 • За­по­ч­на­ха по­д­во­д­ни­те ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки про­у­ч­ва­ния ме­ж­ду Кон­с­тан­ца и Ка­вар­на
 • Незагасена цигара изпепели детския лагер в Кранево
 • Съобщение относно параметрите на предлагане на акции на “Албена АД”
 • Соник Старт ООД търси сътрудник за своя екип в Община Балчик /в Център за обществена подкрепа – Балчик/
 • Зенитно-ракетни стрелби ще се проведат край Шабла
 • Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за Претоварна станция за ТБО- Балчик
 • Де­т­с­ки ша­х­ма­тен тур­нир във Варна
 • Балчик – фестивален град на Балканите
 • Водопадно изваяни изпълнения
 • Състезание с джетове тази събота на централния плаж в Балчик
 • Провериха седем плажа в Балчик и Каварна
 • Конкурс за отдаване под наем на терен с площ 50 кв.м
 • В РЕГИОНА

  featuredimage Бесарабски българи в Балчик

  Хор за народно творчество от гр. Твардица, Република Молдова, с ръководител Галина Желябова, гостуваха на нашия град в началото на ...

  featuredimage Разтърсващо съприкосновение с поезията в Копривщица ПРАЗНИЦИ, ПОСВЕТЕНИ НА НАЙ-НЕЖНИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЕТ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

  То­ва по­чу­в­с­т­ва­х­ме вси­ч­ки, ко­и­то бя­х­ме до­ш­ли в град Ко­п­ри­в­щи­ца, къ­де­то от 15 до 17 ав­густ 2014 г. се про­ве­до­ха "Дим­чо­ви­те по­е­ти­ч­ни ...

  featuredimage Мина състезанието с джетове на централния плаж в Балчик

  На 16 ав­густ, бе да­ден стар­тът на вто­ро­то съ­с­те­за­ние с дже­то­ве Balchik Jet Ski Competition, част от ве­ри­га­та Black Sea ...

  Протокол № 43 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 31 юли 2014 г.

  По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от помещение, находящо се в гр. Балчик, ул. 21-ви септември” № 6, сградата на общинска администрация, за инсталиране на банкомат. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 643: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, […]

  Конкурс за отдаване под наем на терен с площ 50 кв.м

  На ос­но­ва­ние  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС – гр. Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние № 238 по Про­то­кол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол 59/17.02.2011 г. на ОбС – Бал­чик и За­по­вед № 955/08.08.2014 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик. 1. ОБЯ­ВЯ­ВА про­це­ду­ра за ор­га­ни­за­ция […]

  Хороскоп за 14 август – 20 август 2014 година

  ОВЕН Не се оставяйте да бъдете въвлечени в междуличностен конфликт, защото това ще ви създаде излишно напрежение. Можете, с вроденото си усещане за нещата и хората, да намерите верния тон. Съвета към вас е да не се дистанцирате, а да влезнете смело в ситуацията. С постоянния си партньор ще изживеете нови емоции. ТЕЛЕЦ Възможно е […]

  Справочник

  ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ №3 от гаража 7.35; 8.30 – 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/ Балчик – Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски Балчик – Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски” 8.50; 10.50 АВ­ТО­ГА­РА – тел. 7-40-69 Бал­чик – До­б­рич 7.00 (без […]