leadimage

    ВАЖНА

    Пътешествие в света на чувствата

    То се осъ­ще­с­т­ви в Де­ня на бъл­гар­с­ко­то съ­е­ди­не­ние – 6 се­п­тем­в­ри и за­по­ч­на в Ни­м­фе­у­ма на Бал­чи­ш­кия дво­рец, бла­го­да­ре­ние про­зор­ли­во­ст­та, ста­ра­ни­е­то и афи­ни­те­та към изя­щ­но­то и не­по­в­то­ри­мо­то на до­б­ри­ч­ка­та по­е­те­са Ел­ка Ня­го­ло­ва, пре­д­се­да­тел на Сла­вян­с­ка­та ли­те­ра­тур­на и ар­ти­с­ти­ч­на ака­де­мия, ос­но­ва­на през 2007 г., в ко­я­то чле­ну­ват 19 дър­жа­ви. Бе­ше ни пре­д­с­та­ве­на „Ан­то­ло­гия на съ­в­ре­мен­на­та хър­ва­т­с­ка  […]

В РЕГИОНА

featuredimage Клуб “Десита” танцува на брега на морето

На връх 6-ти Се­п­тем­в­ри 2014г., на­ци­о­нал­ни­ят пра­з­ник на Бъл­га­рия, клуб „Де­си­та”  Бал­чик, в кой­то се бо­го­т­во­рят ла­ти­но­а­ме­ри­кан­с­ки­те тан­ци, обе­ди­ни лю­бо­в­та ...

featuredimage Американско издание представя вила между Балчик и Албена за над 755 хил.

Статия от рубриката на американското изда-ние “На лов за жилище в...“ е посветена на Бъл-гария. В материала се представя крайбрежна ...

featuredimage Шофиране в нетрезво състояние

  На 6 септември, около 22:50 часа по ул. „При-морска” в град Балчик автопатрул спират за проверка лек автомо-бил „Волво” със ...

Протокол № 43 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 31 юли 2014 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от помещение, находящо се в гр. Балчик, ул. 21-ви септември” № 6, сградата на общинска администрация, за инсталиране на банкомат. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 643: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, […]

Увеличават минималните осигурителни прагове

Сре­д­но с 4.1% ще се уве­ли­чат ми­ни­мал­ни­те оси­гу­ри­тел­ни пра­го­ве от 1 яну­а­ри 2015 го­ди­на. Оби­к­но­ве­но те се до­го­ва­рят по ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти ме­ж­ду син­ди­ка­ти и ра­бо­то­да­те­ли. До мо­мен­та са съ­г­ла­су­ва­ни пра­го­ве­те по 35 от 85-те ико­но­ми­че­с­ки дей­но­с­ти. Ако две­те стра­ни не се спо­ра­зу­ме­ят за ос­та­на­ли­те до края на ме­се­ца, слу­же­б­ни­ят ми­ни­с­тър съ­о­б­щи, че ли­ч­но ще на­ло­жи […]

Хороскоп за 4 септември – 10 септември 2014 година

ОВЕН Финансовата стабилност, към която отдавна се стремите сега започва трайно да присъства до вас. Можете спокойно да си позволите набелязани и отлагани досега покупки. Въпреки това за момента не е удачно да давате пари на заем. Намерете малко време, за да останете насаме със себе си. ТЕЛЕЦ От професионална гледна точка ви очаква една […]

Справочник

ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ №3 от гаража 7.35; 8.30 – 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/ Балчик – Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски Балчик – Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски” 8.50; 10.50 АВ­ТО­ГА­РА – тел. 7-40-69 Бал­чик – До­б­рич 7.00 (без […]