leadimage

  ВАЖНА

  Съ­в­ре­мен­ни ру­мън­с­ки ху­до­ж­ни­ци ри­су­ват Бал­чик

  Ко­га­то око­то сре­щ­не не­що кра­си­во, ръ­ка­та ис­ка да го на­ри­су­ва – та­зи ма­к­си­ма, из­ре­че­на от умен чо­век, ви­на­ги мо­же да бъ­де по­т­вър­де­на. Осо­бе­но ако по­се­ща­ва­ме по-че­с­то из­ло­ж­бе­ни­те за­ли, къ­де­то изо­бил­с­т­ват пей­за­жи. Ка­к­то в не­го­ля­ма­та га­ле­рия на „Ти­хо­то гне­з­до“ в Дво­ре­ца, Бал­чик. Три­де­сет ру­мън­с­ки ху­до­ж­ни­ци, це­ни­те­ли на при­ро­д­на­та кра­со­та, при­в­ле­че­ни от не­о­би­к­но­ве­на­та ху­бост на бал­чи­ш­кия ла­зу­рен […]

Последни статии

 • Че­т­вър­ти На­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Мо­ре от ри­т­ми“ Бал­чик 2014
 • Х Класик рали “Варненски автомобилен събор” в Балчик
 • Из­ло­ж­ба – жи­во­пис „СЛЪН­ЧЕ­ВИ ПЪ­ТЕ­КИ“
 • Международен фестивал на изкуствата “Трикси” – Балчик 2014
 • Незабравима випускна среща
 • ПО­КА­НА за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти
 • Втори фестивал на фойерверките в Каварна
 • Съ­в­ре­мен­ни ру­мън­с­ки ху­до­ж­ни­ци ри­су­ват Бал­чик
 • Бесарабски българи в Балчик
 • Разтърсващо съприкосновение с поезията в Копривщица ПРАЗНИЦИ, ПОСВЕТЕНИ НА НАЙ-НЕЖНИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЕТ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
 • Мина състезанието с джетове на централния плаж в Балчик
 • За­по­ч­на­ха по­д­во­д­ни­те ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки про­у­ч­ва­ния ме­ж­ду Кон­с­тан­ца и Ка­вар­на
 • Незагасена цигара изпепели детския лагер в Кранево
 • Съобщение относно параметрите на предлагане на акции на “Албена АД”
 • Соник Старт ООД търси сътрудник за своя екип в Община Балчик /в Център за обществена подкрепа – Балчик/
 • В РЕГИОНА

  featuredimage Че­т­вър­ти На­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Мо­ре от ри­т­ми“ Бал­чик 2014

  От 19 до 21 се­п­тем­в­ри 2014 го­ди­на в гр. Бал­чик ще се про­ве­де Че­т­вър­то­то из­да­ние на На­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал "МО­РЕ ...

  featuredimage Х Класик рали “Варненски автомобилен събор” в Балчик

  Две ле­та съм сви­де­тел на от­ли­ч­но ор­га­ни­зи­ра­ния Вар­нен­с­ки ав­то­мо­би­лен съ­бор на ко­ли-ве­те­ра­ни, кой­то има ис­то­рия и в Бал­чик ка­то част ...

  featuredimage Из­ло­ж­ба – жи­во­пис „СЛЪН­ЧЕ­ВИ ПЪ­ТЕ­КИ“

  Из­ло­ж­ба­та - жи­во­пис "Слън­че­ви пъ­те­ки" е в ре­зул­тат на про­ве­де­ния пле­нер в Дво­ре­ца- Бал­чик през про­лет­та на 2014 го­ди­на. То­ва ...

  Протокол № 43 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 31 юли 2014 г.

  По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от помещение, находящо се в гр. Балчик, ул. 21-ви септември” № 6, сградата на общинска администрация, за инсталиране на банкомат. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 643: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, […]

  Конкурс за отдаване под наем на терен с площ 50 кв.м

  На ос­но­ва­ние  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС – гр. Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние № 238 по Про­то­кол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол 59/17.02.2011 г. на ОбС – Бал­чик и За­по­вед № 955/08.08.2014 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик. 1. ОБЯ­ВЯ­ВА про­це­ду­ра за ор­га­ни­за­ция […]

  Хороскоп за 14 август – 20 август 2014 година

  ОВЕН Не се оставяйте да бъдете въвлечени в междуличностен конфликт, защото това ще ви създаде излишно напрежение. Можете, с вроденото си усещане за нещата и хората, да намерите верния тон. Съвета към вас е да не се дистанцирате, а да влезнете смело в ситуацията. С постоянния си партньор ще изживеете нови емоции. ТЕЛЕЦ Възможно е […]

  Справочник

  ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ №3 от гаража 7.35; 8.30 – 20.00ч. /на час/,22.00; №3 от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/ Балчик – Албена (от Автогара) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25, 12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски Балчик – Гробищен парк /стар и нов/- от Пл. “Рибарски” 8.50; 10.50 АВ­ТО­ГА­РА – тел. 7-40-69 Бал­чик – До­б­рич 7.00 (без […]